استفتائات وقف(75)

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

مقام معظم رهبری

استفتاء 1

س 38- احتراماً اينجانب بيمارستاني ساخته و قرب الي الله آن را وقف نموده‌ام و در وقفنامه، توليت را به خودم اختصاص داده‌ام و در اجراي وقفنامه بيمارستان و درمانگاه را تحويل وزارت بهداشت و درمان داده‌ام چون اختلافي در توليت ايجاد نمودند وزارت بهداشت صورت مجلس بر خلاف وقفنامه و فتواي مرقوم تنظيم و به امضاء بنده رسانيده لذا با تقديم وقفنامه و صورتمجلس 28/10/72 مستدعي است مرقوم فرمائيد تغيير وقفنامه و شرايط مذکور در آن و اقداماتي که مسئولين وزارت بهداشت بر خلاف وقفنامه و نظر متولي انجام داده‌اند جايز است يا خير؟ شماره : 410 بسمه تعالي تاريخ : 22/12/72 تغيير و تبديل موقوفه يا تصرفات غير مجاز در موقوفه در غير جهت وقف جايز نيست و موجب ضمان است، و تغيير و تبديل شرايط وقف و چگونگي استفاده از آن باطل و بي اعتبار و بي اثر است% علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 2

س 40- آيا براي ساختن مسجد رضايت همسايگان شرط مي باشد يا خير ؟ شماره : 410 بسمه تعالي تاريخ : 22/12/72 اصل احداث و تأسيس مسجد در ملک شخصي و يا در ملک ابتياعي يا اهدائي براي بناء مسجد مشروط به اجازه و موافقت همسايگان نيست% علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 3

س 42- قطعه زميني در حدود چهارصد متر مربع که سابقاً داراي چند درب اطاق مسکوني، وقف مسجد بوده ولي فعلاً خراب شده و اين زمين بواسطه خراب شدن ساختمان و از بين رفتن اطاقها معطل مانده که قابل درآمد نمي باشد . آيا اجازه مي فرمائيد نصف از اين زمين فروخته شود و در نصف ديگر زمين که ساختمان قبلي بنا شده بود ساختمان جديدي احداث شود يا نه ؟ شماره : 494 بسمه تعالي تاريخ : 15/3/73 در فرض مذکور که زمين وقف و متعلق به مسجد است فروش کل يا بعض آن جائز نيست% علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 4

س 43- بانوئي قطعه زميني که يکدانگ از ششدانگ مي باشد را وقف نموده که داراي باغات بيوتات، قنوات و انهار و مزارع و مراتع و اراضي و غيره بوده است و متولي زمين مذکور زمين فوق الذکر را به شخصي اجاره داده و چون پس از انقضاء مدت اجاره موفق به باز پس گرفتن آن نشده زمين را به اداره اوقاف واگذار نموده و چون در همان زمان عده‌اي از اهالي قريه مذکور قطعات زميني را وقف کرده بودند لذا متولي و اداره اوقاف تمامي املاک داير و آباد را که داراي محسنات قيد شده در بالا بوده است به متصرف واگذار نموده و زمين بايري را که هيچگونه آبادي در آن وجود نداشته از او دريافت نموده که طبق اظهارات متولي و اداره محترم اوقاف مي‌گويد تبديل به احسن کرده‌ايم حال از آن مرجع عاليقدر مسلمين جهان تقاضا مي‌شود در مورد اينکه آيا متولي و اداره محترم اوقاف حق تعويض زمين داير و آباد که داراي درآمد بوده را با زميني باير را داشته ، فتواي مبارک را امر و ابلاغ فرمائيد . شماره : 495 بسمه تعالي تاريخ : 17/3/73 بعد از ثبوت وقف شرعاً تبديل و تغيير آن جايز نيست% علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 5

س 44- در مواردي که اراضي موقوفه در طرح جاده‌هاي عمومي و خيابان قرار مي گيرد پرداخت مال الاجاره موقوفه شرعاً بعهده چه کسي است؟ آيا مجري طرح که متصدي مسير است مديون به وقف است؟ يا عابرين که در حقيقت بهره گيران از موارد تصرف وقف هستند؟ با علم به عدم پرداخت حق وقف ، و عدم رضايت متولي شرعي موقوفه، در صورت عبور از اين مسيرهاي وقفي نحو برائت ذمه مشتغله چگونه معمول و محاسبه ميشود. شماره : 16600 بسمه تعالي تاريخ : 28/4/73 کسي که تخريب موقوفه و غير قابل استفاده شدن موقوفه و در نتيجه اتلاف موقوفه حکماً به او انتصاب و استناد پيدا مي کند شرعاً ضامن است که يا موقوفه را در صورت امکان بحال سابق برگرداند و يا وجه اجاره آن را بپردازد و يا در صورتيکه موقوفه را حکماً بصورت تالف درآورده باشد عوض آن را تسليم نمايد، و چنانچه موقوفه با تبديل به خيابان در حکم تالف باشد بر عابرين چيزي در اين باره نيست% علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 6

س 45- آيا در اراضي پوشيده از جنگلها و مراتع طبيعي که سير مراحل قانوني را طي نموده به حسب قوانين در تملک دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. و در ايجاد آن انسان دخالت نداشته و از جهتي اداره اوقاف ادعاي وقف اراضي جنگلي و مرتعي را دارد وضعيت اجرايي مسئولين در اتخاذ تصميم به منظور رافع مشکلات به چه نحوي خواهد بود؟ 1) سند اصلاحات اراضي مورد قبول مي باشد يا خير؟ 2) ادعاي اداره اوقاف مورد قبول مي باشد يا خير؟ 3) اسناد و مدارک قانوني متعلق به اراضي ملي و دولتي مورد قبول مي باشد يا خير؟ با عنايت به اينکه مستنداً به اصل 45 قانون اساسي جنگلها و مراتع جزء انفال محسوب مي گردد آيا وقف پذير مي‌باشد يا خير؟ شماره : 16631 بسمه تعالي تاريخ : 1/5/73 اراضي جنگلي و مرتع طبيعي که فاقد هر گونه سابقه عمران و آبادي از سوي شخص يا اشخاص باشد شرعاً جزء اراضي بلامالک و جزء انفال عمومي و متعلق به بيت المال محسوب است، و اسناد وقفيت يا مالکيت خصوصي نسبت به اينگونه اراضي فاقد اعتبار شرعي است، و رسيدگي موضوعي در اين باره با مقامات قانوني ذيربط و مراجع قضائي است% علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 7

س 46-مستدعي است نظر مبارک را راجع به استفاده از زيلوهايي که در مسجد جامع وقف بوده و در حال حاضر بلااستفاده است در زير موکتهاي کتابخانه مسجد که جزو مسجد نيز مي‌باشد بقسمي که هر زمان که لازم باشد جهت نماز و ... استفاده گردد، با عنايت به آنکه استفاده از آنها در کتابخانه وسيله‌اي جهت جذب جوانان و نوجوانان به معنويت و نماز و مبارزه‌اي پيرامون شبيخون فرهنگي است اعلام فرمائيد ضمن عرض پوزش از تصديع وقت عزيزتان. شماره : 539 بسمه تعالي تاريخ : 1/5/73 تابع چگونگي وقف است، چنانچه جهت استفاده نمازگزاران در شبستان مسجد يا در صحن مسجد وقف شده باشد انتقال آن به کتابخانه و استفاده از آن براي غير اقامه نماز جايز نيست ولي اگر وقف جهت استفاده در مطلق موارد در محدوده مسجد باشد اشکال ندارد% علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 8

س 47-زميني است که قبلاً قبرستان موقوفه بوده است شخصي به کمک شهرداري وقت زمان طاغوت آنرا غصب و مبدل به سند مالکيت کرده است و در اين زمين تعدادي مغازه داير نموده که در همان زمان مورد اعتراض شديد علماء قرار گرفته که غاصبان با نفوذ کار خود را انجام داده‌اند. اما با طليعه جمهوري اسلامي و فتواي مراجع و مدارک موجود دال بر وقفيت اين مکان ، اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان اقدام شايسته‌اي مورد ابطال سند و خلعيت غاصبان انجام داده که نهايتاً حاکم شرع دادگستري سند ساختگي طاغوت را باطل اعلام و حکم به وقفيت را صادر و از غاصبان اعلام خلعيت نموده، آيا مستأجرين متدين فعلي مغازه‌هاي مزبور اجاره ساليانه خود را به شخصي که مالک غاصب بوده بپردازند و يا به اداره اوقاف و امور خيريه که حکم وقفيت به آن سازمان محول شده است. شماره : 16956 بسمه تعالي تاريخ : 25/5/1373 با فرض صدور حکم بر وقفيت از سوي مرجع ذيصلاح قانوني مستأجرين موظفند در تجديد اجاره موقوفه و در پرداخت وجه اجاره به مقامات مسئول شرعي ادارة امور موقوفه مراجعه نمايند% علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 9

س 50- ساختمان مختصري در تاريخ 1349 ساخته شده بنام حسينيه امام حسين (ع) و صيغه وقف هم واقف خوانده آيا مي شود خراب کرد و ساختمان شخصي يا دولتي بسازيم يا خير جواب مرقوم فرمائيد. شماره : 16956 بسمه تعالي تاريخ : 25/5/1373 اگر وقفيت بعنوان حسينيه با انشاء وقف و خواندن صيغه وقف و حصول قبض و اقباض تکميل شده باشد تغيير و تبديل موقوفه جايز نيست% علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 10

س 52- ملکي مزروعي را شخصي وقف نموده که درآمد آن را بمصرف مجالس تعزيه داري حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) برسانند چون متولي درستي نداشته از ميان همين زمين ذکر شده جوي براي راه آب بيرون کرده اند، حال يک نفر از ورثه مرحوم واقف که خود را مسئول ميداند مي خواهد زمين را بحال اول برگرداند مخالفت مي کنند حکم آن را مرقوم فرمائيد که مورد نياز است. شماره : 631 بسمه تعالي تاريخ : 19/8/73 احداث جوي آب و راه عبور آب در زمين موقوفه موقوف به اجازه متولي شرعي موقوفه و تنظيم قرارداد اجاره با متولي شرعي در اين باره است، و بدون اذن و اجازه متولي موقوفه در حکم غصب و موجب ضمان است% علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي