تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ ‏۲۳:۵۴
   

‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۹

     ‏۰۸:۲۶  مطالعه و تحلیلی بر موقوفات ضریح مطهر امام رضااز دوره صفوی تا عصر قاجار‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۳۴۴). . [Wikikhair‏ (۷×)]
      ‏۰۸:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۵۲). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (منسوجات و اشیاء وقفی ضریح)
      ‏۰۸:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲۸). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (وقف نامه ها)
      ‏۰۸:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۰). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۴). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (منسوجات و اشیاء وقفی ضریح)
      ‏۰۸:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (دلایل وانگیزه های وقف)
      ‏۰۷:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (سنخ شناسی واقفان)
      ‏۰۷:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۷۰). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۳  (سیاههٔ محافظت). . [Wikikhair‏ (۴×)]
      ‏۰۸:۲۳ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BlogFile 53 Page 29.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۲۳ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BlogFile 53 Page 28.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۲۳ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BlogFile 53 Page 27.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۲۱ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BlogFile 53 Page 26.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
     ‏۰۸:۲۲  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Wikikhair‏ (۵×)]
      ‏۰۸:۲۲ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:BlogFile 53 Page 27.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۸:۲۲ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BlogFile 53 Page 29.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۸:۲۲ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BlogFile 53 Page 27.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۸:۲۱ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BlogFile 53 Page 28.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۸:۱۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BlogFile 53 Page 26.jpg را بارگذاری کرد ‏

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۹

     ‏۰۸:۴۷  (سیاههٔ محافظت). . [Wikikhair‏ (۲×)]
      ‏۰۸:۴۷ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) مطالعه و تحلیلی بر موقوفات ضریح مطهر امام رضااز دوره صفوی تا عصر قاجار را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۶:۵۰ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) تأملاتی بر نقش زنان در گسترش موقوفات عصر صفوی را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
نو    ‏۰۸:۴۷  مطالعه و تحلیلی بر موقوفات ضریح مطهر امام رضااز دوره صفوی تا عصر قاجار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۱٬۷۰۲). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> سعیده جلالیان1 چکیده ضریح، نماد و...» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۶:۴۹  تأملاتی بر نقش زنان در گسترش موقوفات عصر صفوی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰٬۳۳۲). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> نزهت احمدی <ref> دانشیار دانشگاه اصفه...» ایجاد کرد)

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۵:۲۳  (سیاههٔ محافظت). . [Wikikhair‏ (۳×)]
      ‏۱۵:۲۳ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) بررسی ضمان عین و منافع در غصب موقوفات را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۲:۵۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) بررسی جواز وقف مال مشاع و افراز آن را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۲۴ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) بررسی اختلاف میان اراضی ملی و موقوفات را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
نو    ‏۱۵:۲۲  بررسی ضمان عین و منافع در غصب موقوفات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴٬۴۵۱). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> مصطفی صادق پور <ref> استاد سطوح عالی...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۵۴  بررسی جواز وقف مال مشاع و افراز آن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲٬۱۴۴). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> رضا محققیان <ref> استاد سطوح عالی حوزه...» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۸:۲۴  بررسی اختلاف میان اراضی ملی و موقوفات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۱٬۱۶۱). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> محمد حسن امام وردی <ref> استادیار...» ایجاد کرد)
     ‏۰۶:۰۱  بررسی جایگاه قانونی فتوا و نظر فقهی فقیهان با تأکید بر وقف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱۷). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۳:۴۶  (سیاههٔ محافظت). . [Wikikhair‏ (۱۱×)]
      ‏۱۳:۴۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) بررسی جایگاه قانونی فتوا و نظر فقهی فقیهان با تأکید بر وقف را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۷:۴۰ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) استفتاء وقف (102-101) را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۷:۳۹ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47م3.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۷:۳۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47م6.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۷:۳۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47م5.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۷:۳۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47م4.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۷:۲۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47 م7و3.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۷:۲۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47م7و2.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۷:۲۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47 م7و1.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۷:۲۴ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47م8و2.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۷:۲۴ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47 م8و1.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
نو    ‏۰۹:۳۳  بررسی جایگاه قانونی فتوا و نظر فقهی فقیهان با تأکید بر وقف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱٬۹۰۸). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> حسین فرهودی <ref> پژوهشگر مرکز تحقیقا...» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۷:۴۰  استفتاء وقف (102-101)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹٬۹۶۳). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> ==استفتاء== اگر شخصی زمینی را برای سا...» ایجاد کرد)
     ‏۰۷:۳۹  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Wikikhair‏ (۹×)]
      ‏۰۷:۳۹ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47م3.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۳۲ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47م6.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۳۱ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47م5.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۳۱ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47م4.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۳۱ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:تصویر 47 م7و3.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۲۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47 م7و3.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۲۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47 م7و1.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۲۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47م7و2.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۲۲ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 47 م8و1.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۷:۳۲ (سیاههٔ حذف) . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:تصویر 47 م7و3.jpg را حذف کرد ‏