ارتباط سرمایه اجتماعی وتأمین مالی جمعی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

زیرساخت های تأمین مالی جمعی نوعی از واسطه های مالی هستند که به تنهایی عمل نمی کنند، بلکه برای تامین مالی نیازمند توسعه و گسترش شبکه های اجتماعی خود هستند (اسكرنفسکی و دیگران، ۲۰۱۷).

نه تنها ارتباطات شخصی و شبکه های فرد کارآفرین، او را به تعداد زیادی از حمایت کنندگان وصل می کند، بلکه حمایت کنندگان اولیه نیز از طریق تایید کردن پروژه که نشانه کیفیت آن است، کارآفرین را به حامیان بیشتری متصل می کنند (شان و کابل، ۲۰۰۲) کارآفرینی از دو جنبه، فرآیندی اجتماعی است.

اولا، کار آفرینان محصول محیط اجتماعی خود هستند. آنها ممکن است حتی فرصتها را به روشی که تحت تاثیر پیشزمینۀ اجتماعی آنهاست درک کنند.

ثانیا، هر کسب و کاری بخشی از یک شبکه اجتماعی حاوی تعاملات است که در آن عناصر اقتصادی هدایت می شوند (امینی نژاد، ۱۳۸۸)

نتایج یک پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی است. به این معنا که با افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی، کارآفرینی نیز افزایش و کاهش می یابد.

همچنین در جایی که نتوان به راحتی از وام های رسمی استفاده کرد، بالا بودن سرمایه اجتماعی امکان دسترسی به وام های غیررسمی (مثل تامین مالی مبتنی بر وام دهی) بين فردی را افزایش می دهد. (ربیعی و صادق زاده، ۱۳۹۰) از آنجا کهکار آفرینان برای شروع کارشان و در مراحل اولیه آن، بیشتر به جذب سرمایه دوستان، آشنایان و به طور کل شبکه های ارتباطی خود می پردازند، هرچه تمایل به کار آفرینی افزایش یابد، جذب سرمایه به روش تامین مالی جمعی نیز افزایش می یابد.