ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

سعیده داوری مقدم

چکیده

بنیادها و موسسات خیریه سهم بسزایی در کاهش مشکلات انسانی در سراسر جهان دارند. در شهرستان بروجرد نیز موسسه خیریه ایتام الغدیر از سال 1352 فعالیت های خود را آغاز کرده است. اهمیت برنامه ریزی درست و نتیجه بخش در این موسسه منجر به پژوهش حاضر شد که قصد دارد با بررسی عملکرد این موسسه، ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت و بیان مشکلات، امکان رشد و نتیجه بخشی بیشتر این نوع مراکز را فراهم آورد. مطالعه حاضر به لحاظ نوع تحقیق «ارزشیابی» است. الگوی سیپ الگوی مبنای مطالعه حاضر است و از این رو، پیمایش به عنوان روش تحقیق اصلی این پژوهش در خصوص زمینه، درون داد، برون داد و فرآیند می پردازد. برای جمع آوری اطلاعات از مددجویان و کارشناسان و کارمندان از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار(SPSS) و بررسی نقاط قوت و ضعف و اثربخشی خدمات خیریه الغدیر با استفاده از تکنیک (سوات) انجام شده است. تأثیر مثبت فعالیت‌های اجتماعی موسسه خیریه ایتام الغدیر بر مددجویان و تمایل نسبی آنها به مشارکت در فعالیتهای این مرکز و همچنین رضایت نسبی از برنامه ها و عملکرد کارشناسان مرکز، از مزایا و فرصت های این مرکز محسوب می شود. اهمیت به اولویت های مد نظر مددجویان، برنامه ریزی دقیق و مدبرانه و استفاده از تجربیات پیشین سازمان در انجام پروژه‌ها و برنامه‌هااز عوامل مرتبط با رضایت مددجویان و ارتقا سطح کیفیت برنامه‌های مرکز خیریه می‌باشد.

کلیدواژه ها:

خیریه؛ ارزشیابی؛ اثربخشی؛ زمینه؛ درونداد؛ فرایند؛ برونداد