ارزیابی ترجمه دانش در سازمان های مردم نهاد مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد اسماعیلی

چکیده

یکی از حوزه‌های مدیریت دانش که بسیار مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفته است، ترجمه دانش است. علاوه بر آن، از ویژگی های سمن‌ها، حضور موقتی افراد نخبه و صاحب دانش نو و در نتیجه امکان از دست دادن دانش آن ها در صورت نداشتن راهبرد مناسب جهت ذخیره سازی و بکارگیری مناسب آن است. بنابراین، بکارگیری ترجمه دانش برای این سازمان ها از اهمیت دوچندانی برخوردار است. بااین وجود، تحقیقات اندکی درخصوص پیاده‌سازی ترجمه دانش صورت پذیرفته‌است. برمبنای شکاف شناسایی‌شده، محقق با بکارگیری پنل خبرگان شامل سمن‌ها و خبرگان علوم رفتاری، به طراحی ابزار ارزیابی از جنس پرسشنامه جهت اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل ترجمه دانش در این گونه سازمان‌ها پرداخته‌است. مطالعه موردی، بنیاد خیریه راهبری آلاء یکی از بزرگ‌ترین و به‌روزترین سمن‌های کشور انتخاب شده‌است. براین اساس، ابتدا با بررسی ادبیات موضوع، به شناسایی سازه‌های اصلی ترجمه دانش اقدام شد. سپس، براساس پیشینه تحقیق و نظرات خبرگان، سوالات مناسب طراحی شد. بعداز آن، روایی سوالات بررسی و تأیید شد. در ادامه، پرسشنامه در اختیار افراد بنیاد آلاء قرارگرفت تا روایی محتوایی بررسی و تأیید گردد. در مرحله بعد، پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ بررسی و با حذف سوالات نامناسب، مقدار آماره به بیشتر از 0.7 ارتقاء یافت. 93 پرسشنامه از 100پرسشنامه ارسالی، تکمیل و در اختیار محقق قرار گرفت. پس از بررسی صحت پرسشنامه‌ها، با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها پرداخته‌شد. این پرسشنامه شامل 6 سازه اصلی و 48 سوال است. براساس نتایج، نظام ترجمه دانش در بنیاد آلاء در سطح متوسط ارزیابی گردید.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش، ترجمه دانش، ارزیابی سازمانی، سازمان مردم نهاد