الهام ملک زاده

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو
الهام ملک زاده

رایانامه

Elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir

تحصیلات

دکتری، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی،کارشناسی ارشد، رشته تاریخ ایران

فعالیت های علمی و پژوهشی

 • عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عنوان پایان نامه دکتری: بررسی علل و عوامل مؤثر در ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی) در دوره رضاشاه
 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: امور خیریه در دوره قاجار

آثار و تألیفات

 • زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر عبدال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وای‍ی، تهران، انتشارت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول۳۷۹؛ چاپ دوم ۱۳۸۵
 • سرگذشت صفاریان، تهران، انتشارات اهل قلم، چاپ اول۱۳۸۱؛ چاپ دوم ۱۳۸۳
 • تاریخ روابط ایران و ونیز (تصحیح نسخه خطی)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ۱۳۸۳
 • روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه (تصحیح نسخه خطی)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،چاپ اول۱۳۸۳؛ چاپ دوم۱۳۹۰
 • دانشجویان ایرانی در اروپا: اس‍ن‍اد م‍رب‍وط ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ اع‍زام‌ م‍ح‍ص‍ل‌ ( از س‍ال‌ ۱۳۰۷ ت‍ا ۱۳۱۳)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران،۱۳۸۳
 • سام و بهرام (تصحیح نسخه خطی) اثر فیاض لاهیجی، با همکاری دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات لوح محفوظ، ۱۳۸۸
 • اولین قیام مقدس ملی در جنگ بین الملل اول (خاطرات سیاسی ادیب السلطنه، حاج عزالممالک)، تصحیح و اضافات: الهام ملک زاده، تهران، انتشارات فرهنگ و دانش،۱۳۹۰
 • گردآوری و تنظیم کتاب جمشیدنامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)، نشر دانش و فرهنگ، آذر ۱۳۹۰
 • موسسات خیریه رفاهی-بهداشتی در دوره رضا شاه، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۱
 • معرفت تقویم (تصحیح، تحریر و مقدمه)، اثر عبدالعلی بیرجندی، با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، تهران، نشر *فکر بکر به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، بهار ۱۳۹۱
 • دائره المعارف جنبش های اسلامی، مجموعه نویسندگان، پژوهشکده علوم انسانی ومطالعات اجتماعی، ۱۳۹۲
 • بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به روایت اسناد، همکاری زهرا علیزاده بیرجندی، تهران، نشر فکربکر، تابستان ۱۳۹۲
 • جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد‏‫/ الهام ملک زاده. زهرا حامدی. زهرا علیزاده بیرجندی/ انتشارات مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲

مصائب بی طرفی گزارشی از درگیری ایران در جنگ جهانی اول، شماره ۱۸، اندیشه پویا، مرداد۱۳۹۳

 • مروری بر تاریخ پزشکی و مامایی در ایران از دوران باستان تا عصر حاضر، آفرین ادب جشن نامه استاد ادیب برومند، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۳
 • جستاری بر تاریخ معاصر ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، زیرچاپ

مقالات

 • شرایط اجتماعی مؤثر بر ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی ایران در دوره رضاشاه، مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، زمستان ۱۳۸۶و بهار ۱۳۸۷
 • بهداشت و اقدامات خیریه ی بهداشتی در دوره ی رضاشاه، فصلنامه علوم انسانی (تاریخ اسلام و ایران)، سال۱۹، شماره۳، پائیز ۱۳۸۸
 • مروری بر تاریخچه پیدایش جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران (۱۲۸۵ – ۱۳۵۷)، مجموعه مقالات یادنامه مزدک نامه (۴)، تیر ۱۳۹۰
 • بررسی و نقد کتاب «تقویم تاریخ دفاع مقدس (جلد اول) آخرین روزهای صلح، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس« نگین ایران»، بهار ۱۳۹۰
 • وقف درآسیای مرکزی: چهارصد سال تاریخچه مکان های مقدس مسلمین، (با همکاری محمد بقایی شیره جینی)، مجموعه مقالات جمشید نامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)، نشر دانش و فرهنگ، آذر۱۳۹۰
 • تاًثیر اندیشه های جدید غرب بر تحول امور خیریه (از مشروطه تا روی کار آمدن دولت رضاشاه)، با همکاری محمد بقایی شیره جینی، مجموعه مقالات یادنامه مزدک نامه (۴)، تیر۱۳۹۰
 • روایت شفق سرخ از مؤسسات خیریه (رفاهی- بهداشتی) در دوره رضاشاه، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ، ۱۳۹۰
 • آب انبارهای وقفی یزد در دوران قاجار و پهلوی، علمی – پژوهشی مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، (پذیرش انتشار)

فعالیت های اجرایی

 • پژوهشگر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ۱۳۷۵- ۱۳۷۸
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ۱۳۷۷- ۱۳۸۹
 • عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده تاریخ ۱۳۸۹ تاکنون
 • عضو پیوسته انجمن زنان پژوهشگر تاریخ ۱۳۸۰ تا کنون
 • عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۸۷ تا کنون
 • عضو بنیاد مطالعات بین المللی Iranian Studies از ۲۰۰۶ تا کنون
 • عضو وابسته The Global Ethics Forum از ۲۰۱۰ تا کنون
 • مسئول کمیته علمی سمینار بین المللی زن در تاریخ ایران معاصر/ زنجان مهر تا اسفند ۱۳۸۳
 • دبیر اجرایی انجمن ایرانی تاریخ ، خرداد ۱۳۹۳ تا کنون
 • مسئول کمیته بین الملل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، تیر۱۳۹۳ تا کنون
 • مجری طرح «نگاهی به امور خیریه در دوره قاجار / دانشگاه ازاد اسلامی و احد شهرری، ۱۳۸۵-۱۳۸۷
 • مجری طرح « تاریخچه جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران»/ موسسه علمی- کاربردی هلال ایران، ۱۳۸۶-۱۳۸۷
 • مجری طرح پژوهشی «بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به روایت اسناد» با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، بنگاه خیریه آبلوله بیرجند، ۱۳۹۱– ۱۳۹۲٫ بیرجند
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی «بررسی عوامل موثر برایجاد و تکوین مؤسسات خیریه (رفاهی- بهداشتی) دوران پهلوی دوم (۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ شمسی)»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر ۱۳۹۳