الگوی آموزش و تعالی حرفه ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

علی محبی

چکیده

احسان و نیکوکاری بخش مهمی از فرهنگ دینی و ملی مردم ایران به شمار می‏آید و گستردگی آن در کشور نشان از اهتمام تاریخی مردم این مرز و بوم به امور خیریه و نیکوکاری است. در حال حاضر با توجه به انبوه چالش‏هایی که پیش‏روی تامین اجتماعی و توسعه قرار دارد، دولت‏ها به دلیل روبه‏رو شدن با سختی و دشواری‌هایی در حوزه مدیریتی و همچنین سیاست مشارکت مردم و توسعه موسسات مردم نهاد، مدیریت و اداره امور خیریه و نیکوکاری را به مردم واگذار نموده است. نیروی انسانی شاغل در امور خیریه و نیکوکاری یکی از ایفا کنندگان نقش های اصلی و بنیادین در این موسسات به شمار می روند؛ بی شک آموزش و تعالی حرفه ای این قشر از جامعه حائز اهمیت بوده و بستر ساز توسعه و پیشبرد فرهنگ احسان و نیکوکاری درجامعه خواهد شد.پژوهش حاضر در صدد است تا الگویی ارائه دهد که مسیر آموزش و تعالی حرفه ای کارکنان امور خیر و نیکوکاری را تعیین و تبیین نماید.روش این پژوهش توصیفی تحلیلی واز نوع مطالعات کیفی است.جامعه آماری مورد نظر شامل تعداد 15 نفر از نخبگان و پیش کسوتان حوزه های آموزش و امور خیریه و نیکوکاری بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردیدند.به منظور جمع آوری داده ها، از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته ساخته شامل سئوالاتی در مورد آموزش و تعالی حرفه ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش تعالی حرفه ای کارکنان در سه حوزه فردی، سازمانی و مدیریتی دسته بندی گردید و پس از تحلیل مصاحبه ها و بهره گیری از منابع و متون مختلف، در قالب محتوای کلیدی و گزاره های اصلی، مولفه های هریک از این حوزه ها به طور مفصل تبیین گردید.نتایج پژوهش دربردارنده دستاوردهای نظری و کاربردی برای سازمان ها و موسسات امور خیریه جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه ها: آموزش،تعالی حرفه ای، امور خیر، نیکوکاری