بازنمایی مؤسسات خیریه در فضای مجازی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

پروانه شاه حسینی؛ مهناز اسماعیلیان طاری

چکیده

فعالیت در امور خیر از دیرباز در تمامی فرهنگ ها مورد توجه بوده است و در هر زمانی با توجه به سطح فناوری های در دسترس برای افراد خیر به دور هم جمع می شدند و به کمک نیازمندان می شتافتند. برای مثال کانال های ارتباطی مثل مساجد، پاتوق ها، یا با معرفی مددجویان از طریق افراد معتمد و عمل خیر صورت می گرفت و امروز نیز همچنان ادامه دارد به مرور زمان به این رسانه های سنتی، رسانه های جدیدی مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه و مجلات و سرانجام فضای مجازی افزوده شده است. هدف این تحقیق بررسی رابطه مؤسسات، مراکز و بنیادهای خیریه با فضای مجازی است. روش تحقیق تحلیلی-استنباطی و نوع آن اکتشافی است. شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده و سپس با استفاده از روش های آماری تحلیل شده اند. جامعه آماری به صورت نمونه گیری بوده و شامل 70 مؤسسه خیریه می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تمامی موسسات و مراکز خیریه فضای مجازی به صورت مستقیم ویا غیرمستقیم معرفی شده اند و از قدرت انتقال پیام رسانه برای پیشبرد اهداف وتوسعه فعالیت ها و نیز حوزه فعالیت خود بهره می جویند.

کلیدواژه ها:مؤسسات خیریه؛ فضای مجازی؛ رسانه؛ بازنمایی