بررسی تأثیرموقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

مجتبی فخاری؛ رضا اسماعیلی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی بررسی تأثیر وقف در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر بود. جامعه‌آماری تحقیق 220 از کارکنان و متخصصان شهرداری خمینی شهرنفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری از140نفرداده ها جمع آوری شده است. ابتدا با استفاده از تحقیقات پیشین پنج مولفه گسترش علم و دانش در شهر، کمک به محیط زیست، گسترش فعالیت ها و خدمات دینی، کمک های خدماتی به مدیریت شهری، کمک‌های عمرانی‌ به مدیریت شهری برای جایگاه وقف در مدیریت شهری شناسایی شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ساخته شده بر اساس مصاحبه با خبرگان بود. روایایی پرسشنامه توسط متخصصین تأیید و پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفا کرونباخ برابر 83/0 تأیید گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد هر پنج مولفه شناسایی شده جز مولفه‌های اصلی موقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر می باشند و گسترش فعالیت ها و خدمات دینی بالاترین تأثیر را دارد و بقیه ابعاد به ترتیب عبارتند از کمک‌های خدماتی به مدیریت شهری، کمک‌های عمرانی به مدیریت شهری، گسترش علم و دانش.

کلیدواژه ها:

وقف، مدیریت شهری، فعالیت‌های دینی، کمک عمرانی، گسترش علم، کمک به محیط