بررسی تأثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر خمینی شهر

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

مجتبی فخاری

چکیده

وقف از باسابقه‏‌ترین میراث‌های ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون در همه جوامع اسلامی بسیار مورد توجه بوده و به‌رغم مشکلات، آثار بسیار ارزشمند و مؤثری در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... برجای گذاشته است. وقف همیشه روشی مناسب برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از جمله مبارزه با فقر، گسترش رفاه و امثال آن محسوب می ‌شده است. نهاد وقف عامل بسیار مهمی در جلوگیری از تجمع و تمرکز ثروت در جامعه محسوب می‌ شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیروقف بر توسعه اقتصادی شهر خمینی شهر بود. این پژوهش کاربردی و ازنوع توصیفی بوده جامعه‌آماری تحقیق 80 نفر از کارکنان سازمان های خیریه شهر خمینی شهر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند است. ابتدا با استفاده از تحقیقات پیشین چهار مولفه بهبود درآمد و ثروت، توزیع عادلانه ثروت، توسعه کارآفرینی ، اشتغال نیروی بومی برای توسعه اقتصادی شناسایی شد و پرسشنامه تحقیق بر مبنای این چهارمولفه ساخته شد. روایایی پرسشنامه توسط متخصصین تأیید و پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفا کرونباخ برابر 80/0 تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آمار استنباطی شامل آزمون t استیودنت و آزمون فریدمن به کمک نرم افزار SPSS 20 استفاده گردید نتایج حاصل از پژوهش نشان داد موقوفات بر بهبود درآمد و ثروت، توزیع عادلانه ثروت، توسعه کارآفرینی ، اشتغال نیروی بومی اثرگذار است.توزیع عادلانه ثروت بالاترین رتبه و توسعه کارآفرینی کمترین رتبه را در بین مؤلفه‌های توسعه اقتصادی مؤثر داشته‌اند. می‌توان به جرات ادعا کرد که اگر اوقاف در مسیر صحیح به راه انداخته شود و واقفان به راه معقول و درستی هدایت شوند بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود. به عبارت دیگر کارنامه درخشان وقف این نوید را به ما می‌دهد که از طریق گسترش موقوفات و هدایت آنها می‌توان اکثر نیازها و ضروریات جامعه را تأمین کرد و سنگینی این امور را از بیت‌المال مسلمین برداشت یا لااقل از فشار آنها بر بودجه کل کشور کاست. با توجه به کارکرد‌های مثبت وقف در جامعه، ضروری است که از طریق تدوین یک سیاست اصولی و برنامه‌ریزی شده برای شکوفایی فرهنگ وقف در جامعه، زمینه‌های احیای این سنت را فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

وقف، اقتصاد، درآمد، اشتغال