بررسی تاثیر فعالیتهای خیریه و نیکوکارانه بر سلامت روان خیرین در ایران

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

مجتبی آسمانی کناری؛ فرزانه قربانی؛ مهناز مسعودی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فعالیتهای خیریه و نیکوکارانه بر سلامت روان در ایران، به انجام رسید. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را خیرین و نیکوکاران کشور در عرصه‌های مختلف تشکیل می‌دهند که بعلت فراوانی آنها جهت انتخاب حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود کوکران استفاده شد و تعداد 386 نفر بعنوان حجم نمونه و بطور تصادفی انتخاب گردیدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد و نیز پرسشنامه‌ها در میان خیرین توزیع گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون کولموگرو ف-اسمیرنوف، یک نمونه‌ای و رگرسیون خطی می‌باشد. ضریب همبستگی و سایر آزمون‌ها و با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داد‌ها، فعالیتهای خیریه و نیکوکارانه بر سلامت روان (وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ) تاثیر مثبت و معنی داری مشاهده شد که می‌تواند راهنمای سیاستگذاری در سازمان باشد.

کلیدواژه ها:خیریه؛وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ؛ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ؛ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ؛ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ