بررسی تاثیر ماهواره بر رضایت زناشویی و عزت نفس افراد متاهل

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

اعظم شفیعی

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی نقش ماهواره بر ضایت زناشویی و عزت نفس افراد متاهل صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع مقطعی است. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد متاهل هستند که در تابستان 1396 در شهرستان آباده ساکن بودند. که از بین آنها تعداد 100 نفر به شکل نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. مقیاس های به کار رفته در این پژوهش عبارتند از : 1-رضایت زناشویی فرم کوتاه سلیمانیان، 2- مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت. یافته ها : داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری tمستقل و با استفاده از نرم افزار spssتحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمرات افرادی که به ماهواره دسترسی ندارند به طور معناداری از میانگین نمرات افرادی که به ماهواره دسترسی دارند هم در شاخص رضایت زناشویی و هم در شاخص عزت نفس بالاتر است .نتیجه گیری : می توان نتیجه گرفت که که شبکه های ماهواره ای تلویزیونی باعث تغییر در سبک زندگی افراد می شود و بر رضایت زناشویی و عزت نفس افراد تاثیر منفی دارد.

کلیدواژه ها: ماهواره، رضایت زناشوئی، عزت نفس ، متاهل