بررسی تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در موسسه های خیریه

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

حبیب الله حسن زاده

چکیده

علت اصلی تشکیل هر سازمان کسب و حفظ مزیت رقابتی به منظور موفقیت و در نهایت بقا در محیط رقابتی است. ایجاد دانش و وجود تعهد در سازمان های یکی از الزامات موفقیت در سازمان های امروزی است. هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش درموسسه های می باشد. روش بررسی توصیفی با رویکرد پیمایشی است و جامعه آماری موسسه های خیریه می باشند که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس تعداد 28 موسسه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات برای سنجش تعهد سازمانی پرسشنامه استاندارد آلن و می یر و برای استقرار مدیریت دانش از پرسشنامه استاندارد لاوسن استفاده شد. در پایان داده ها در دو بخش توصیفی و استباطی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گشت. یافته ها نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین تعهد سازمانی و استقرار مدیریت دانش وجود دارد. گرایش به سمت تعهد سازمانی نیز در بین کارکنان موسسه های خیریه در سطح متوسط به بالا است و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در سطح مطلوبی قرار داد. در کل بین مولفه های تعهد سازمانی و مدیریت دانش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

تعهد سازمانی، مدیریت دانش، موسسه های خیریه، سازمان دانش محور، سازمان غیردولتی