بررسی راهکارهای عملی برای بهبود کارکردهای نهاد وقف در جامعه

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

مهتاب خیری

چکیده

وﻗﻒ ﺳﻨﺖ ﺣسنه ای است که از دیرباز به اشکال مختلف در تاریخ بشر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﺳﻼم آن را در ﻣﺴﻴﺮی روﺷﻦ، ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻫﺪﻓﺪار، ﻣﺘﺮﻗﻲ و دﻗﻴﻖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد، اﺟﺘﻤﺎع، دﻳﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﻨﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ،ﮔﺴﺘﺮش رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ... در ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺘﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

جهت دستیابی به آثار و پیامدهای مثبت وقف در زندگی و شناسایی موانع و مشکلات موجود در ترویج و توسعه فرهنگ وقف در جامعه و ارائه راهکارهای عملی برای برطرف کردن موانع و مشکلات موجود در این زمینه، ضرورت انجام تحقیقات و پژوهش های گسترده توسط محققان و اندیشمندان امر بسیار احساس می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای عملی برای بهبود کارکردهای نهاد وقف در جامعه است. در این مقاله ابتدا به مفاهیمی از اصطلاح وقف، انواع وقف و کارکردهای وقف پرداخته، سپس راهکارهای عملی برای بهبود کارکردهای نهاد وقف در جامعه ارائه گردیده است. کلیدواژه ها:

نهاد؛ وقف؛ کارکرد اجتماعی؛ فرهنگی؛ اقتصادی