بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

زهرا پور توکلی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه در سال 1397 می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان شهر کرمان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی و آماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از میان عوامل مورد بررسی، دینداری با ضریب بتای(41/0)، انسجام اجتماعی با ضریب بتای(25/0) واعتماد اجتماعی با ضریب بتای(25/0)، تعلق اجتماعی با ضریب بتای(24/0) و تعهد اجتماعی با ضریب بتای(22/0) 33 درصد از واریانس نیکوکاری را تبیین می نمایند. بطوری که دینداری بیشتر نقش را در تبیین نیکوکاری دارد. بنا براین می توان نتیجه گرفت برای افزایش میزان مشارکت در امور خیریه باید به عوامل اجتماعی توجه نمود.

کلیدواژه ها: امورخیریه ، مشارکت، دینداری، اعتماد اجتماعی، تعلق و تعهد اجتماعی