بررسی فرایند تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

زلیخا عربگری

چکیده

خیریه ها و موسسات مردم نهاد حوزه سلامت ازجمله منابع مهمی هستند که نظام سلاما را در ارایه خدمات بهتری یاری می رسانند. این سازمان ها ماهیتی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و سهم بسزایی در افزایش مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی داشته و بستر مناسبی را برای اقدامات پیشگیرانه سلامت و مراقبت های اجتماعی محور مهیا میسازند. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا بود. بدین منظور 17 مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که در بیمارستان های سراسر کشور مسئول تشکیل خیریه های بیمارستانی بودند انجام شد. تحلیل داده ها منجر به استخراج درون مایه های زیر شد که تجارب افراد مسئول را از تشکیل خیریه های بیمارستانی نشان می داد. این مستندات شامل عدم همکاری خیرین از فرایند اداری ثبت و تشکیل خیریه بیمارستانی، فرایند اداری پیچیده و بوروکراتیک ثبت و تشکیل خیریه بیمارستانی، عدم همکاری کادر بیمارستان برای تشکیل هیئت موسس، تداخل با وظایف مددکار اجتماعی در بیمارستان و عدم توجه به ابعاد غیرمالی نقش خیریه ها و تشدید رویکردهای سنتی و تامین نیاز گروههای هدف بوده است.

کلیدواژه ها:خیریه بیمارستانی، نظام سلامت، سازمان های مردم نهاد