بررسی فرایند تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی: یک مطالعه کیفی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

مریم ذبیحی پورسعادتی؛ زلیخا عربگری

چکیده

طرح مسئله: خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حوزه سلامت از جمله منابع مهمی هستند که نظام سلامت را در ارائه خدمات بهتر یاری می رسانند. این سازمان ها که ماهیتی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند سهم بسزایی در افزایش مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی داشته و بستر مناسبی را برای اقدامات پیشگیرانه سلامت و مراقبت‌های اجتماع محور مهیا می‌سازند. از جمله این موارد خیریه‌های بیمارستانی هستند که وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها را مقید به تشکیل آن کرده است. هدف این پژوهش بررسی مشکلات تشکیل خیریه‌های بیمارستانی می باشد.

روش: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا بود. بدین منظور 17 مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که در بیمارستان‌های سراسر کشور مسئول تشکیل خیریه های بیمارستانی بودند، انجام شد. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. تحلیل داده‌ها هم زمان با جمع آوری داده‌ها و به روش آنالیز محتوای کیفی انجام گردید.

یافته ها: تحلیل داده‌ها منجر به استخراج درون مایه های زیر شد که تجارب افراد مسئول را از تشکیل خیریه‌های بیمارستانی نشان می‌داد. این مشکلات شامل عدم همکاری خیرین در فرایند اداری ثبت و تشکیل خیریه بیمارستانی، فرایند اداری پیچیده و بوروکراتیک ثبت و تشکیل خیریه بیمارستانی، عدم همکاری کادر بیمارستان برای تشکیل هیئت موسس، تداخل با وظایف مددکار اجتماعی در بیمارستان و عدم توجه به ابعاد غیرمالی نقش خیریه‌ها و تشدید رویکردهای سنتی در تامین نیاز گروه‌های هدف بوده است. بحث و نتیجه: برای برون رفت سمن های حوزه سلامت از مشکلات فعلی و پیش رو نیاز به بازنگری نقش وزارت بهداشت در ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها، اجتناب از دخالت مستقیم در تشکیل و مدیریت آنها، ایجاد بستر برای هدایت فعالیت‌های مالی و غیرمالی به سمت حوزه بهداشت و پیشگیری و نیز توسعه مدل‌های توانمند سازی گروه هدف در ارائه خدمت این سازمان‌ها می باشد.

کلیدواژه ها:

خیریه بیمارستانی؛ نظام سلامت؛ سازمان های مردم نهاد