بررسی میزان اعتماد مردمی به خیریه های دولتی و غیردولتی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

سعید مسعودی پور؛ علیرضا زمانی

چکیده

از آنجایی که بخش عمده منابع خیریه ها معمولاً از کمک های مردمی تامین می شود، ایجاد و کسب اعتماد به عنوان یکی از ضروریات هر خیریه ای به شمار می رود. تا زمانی که افراد اعتماد کافی به موسسه خیریه پیدا نکنند، احتمال کمی وجود دارد که حاضر باشند به آن خیریه کمک کنند. در این پژوهش تلاش شده است تا سطح اعتماد عمومی به دو نوع خیریه دولتی و خیریه غیردولتی بررسی شود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 474 نفر از شهروندان تهرانی هستند که مورد پرسش قرار گرفتند. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که سطح اعتماد به این دو خیریه، بالاتر از متوسط قرار دارد. در مقایسه میزان اعتماد به خیریه های دولتی و غیردولتی، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به عبارت دیگر میزان اعتماد به هر دو خیریه، در یک سطح اندازه گیری شد. اما با این تفاوت که در خیریه های غیردولتی، تجمع داده ها در مرکز توزیع قرار گرفت اما در خیریه های دولتی به صورت نسبتاً متوازن در سطوح مختلف پخش شد. این موضوع به این معنی است که خیریه های دولتی، موافقان و مخالفان شدیدتری نسبت به خیریه های غیردولتی دارند. همچنین تفاوت معنی داری بین متغیرهای دموگرافیک (مانند سن، تحصیلات و جنسیت) در میزان اعتماد به این دو نوع خیریه ملاحظه نشد.

کلیدواژه ها:

اعتماد؛ خیریه؛ بخش دولتی؛ بخش غیردولتی.