بررسی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی با تاکید بر وقف

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

مهدی فاطمی؛ عالیه حسینی

چکیده

توسعه اقتصادی یکی از آرمان های اساسی در کشورهای دنیا بخصوص کشورهای جهان سوم می باشد. برای تبیین منشا توسعه یافتگی( یا توسعه نیافتگی ) کشورها رویکردهای مختلفی از قبیل تفاوت در داده ها و مواهب طبیعی، نظام سیاسی ،رویکرد تاریخی در مراحل توسعه و جهش های فن آوری مطرح گردیده است .یکی از رویکردها به مساله توسعه ، رویکرد تفاوت های فرهنگی و نهادی در کشورها می باشد. در این رویکرد ، تمهیدات مناسب فرهنگ اقتصادی و نهادهای اجتماعی یکی از عوامل کلیدی در رشدو پیشرفت اقتصادی کشورها تلقی می گردد . فرهنگ پایه و اساس رفتارهای انسانی را شکل می دهد و بخش قابل توجهی از رفتارهای اقتصادی نیز بر این بنیان استوار است .بنابراین توسعه اقتصادی که مستلزم انجام رفتارهای خاص و ویژه در زمینه های مختلف زندگی انسانی است به فرهنگ و باورهای فرهنگی وابستگی زیادی دارد. یکی از مهمترین تحولات لازم در این مسیر تحولات فرهنگی و تغییر درنگرش افراد جامعه می باشد و تحول فرهنگی در فرایند توسعه از اساسی ترین تغییرها می باشد . وقف به دلیل کارکردهای اقتصادی که دارد می تواند نقش قابل ملاحظه ای در رشد و توسعه جامعه در پی داشته باشد . توسعه فرهنگ وقف از اهمیت بالایی در این خصوص برخوردار می باشد .در این مقاله مهمترین عوامل فرهنگی موثر بر توسعه اقتصادی با تاکید بر فرهنگ وقف مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

فرهنگ ؛ وقف ؛ آموزش ؛ توسعه ؛ رشد اقتصادی