بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو


مجید فولادیان

چکیده

امروزه خیریه ها با فعالیت های غیر دولتی و غیر انتفاعی و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومی به انجام فعالیت می پردازند و هدفشان کاهش دردها و افزایش منافع فقرا و محیط زیست و تأمین خدمات اجتماعی می باشد . خیریه ها در ایران به دلیل نوپایی خود دچار مسائل و مشکلاتی هستند ، اگر چه در نگاه اول ، همواره بحث هایی چون « کمبود اعتبار و مسائل و مشکلات مالی » به عنوان نقطه سنگینی موانع موجود در راه فعالیت این سازمان ها خودنمایی کرده است اما به نظر می رسد مهمترین مسائل پیش روی آنها مربوط به مشکلات درون خود سازمانها می باشد . مشکلاتی که با توجه به ساختار سازمانها طبیعی می نماید ولی می توان با به کارگیری راهبرد های مناسب و اثر گذار برای غلبه بر آنان ، موجبات کارآیی هر چه بیشتر سازمانهای مردم نهاد را فراهم نمود و آسیب ها را شناسایی و آنها را مرتفع کرد تا زمینه های رشد و شکوفایی این سازمان های مردم نهاد را نظاره گر باشیم.هدف اصلی در این تحقیق بررسی آسیب ها و چالش های پیش روی موسسات خیریه استان خراسان رضوی است. بر این اساس به بررسی دلایل و چرایی ناکارآمدی این موسسات در استان پرداخته شده است. برای تحقق اهداف تحقیق حاضر با مسئولین 23 موسسه خیریه در سطح شهر مشهد مصاحبه های عمیق صورت گرفته است. نتایج مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری داده محور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است بر نتایج پژوهش میتوان عملکرد سازمان های دولتی را در سه سطح عاملیتی، فرایندی و ساختاری مورد بررسی قرار داد.در سطح عاملیتی نوع فعالیت سازمان های خیریه مورد مؤسسات مورد بررسی دارای مدیران و کارکنان توانمند و دارای از خود گذشتگی و ایثار می باشند. در سطح فرایندی با مباحثی همچون کیفیت مالی، کیفیت اطلاع رسانی و عوامل مربوط به مردم رو به رو هستیم.کیفیت مالی مؤسسات خیریه مورد بررسی نامطلوب،کیفیت اطلاع رسانی ضعیف و استقبال مردم خوب و اعتماد مردم به این مؤسسات کم می باشد. شاید در کنار هم قرار گرفتن استقبال زیاد مردم از مؤسسات خیریه و اعتماد کم مردم به مؤسسات خیریه نشان گر عدم توافق در خیرین برای کمک به مؤسسات خیریه می باشد.در سطح ساختاری نیز با ارتباط مؤسسات خیریه با سایر نهاد و سازمانهای دولتی و تأثیر این مؤسسات بر سیاست ها و برنامه های دولت رو به رو هستیم. همانطور که داده های مستخرج از مصاحبه ها نشان می دهد ارتباط مؤسسات خیریه با سازمان های دولتی ضعیف و نامناسب است.

کلیدواژه ها:

موسسات خیریه،آسیب شناسی، عاملیت، فرایند، ساختار