بهره گیری از کارآفرینی اجتماعی در راستای رفع فقر

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

راحله بیدویی نژاد

چکیده

یکی از دیدگاه های پراهمیت در راستای رفع فقر نگرش کارآفرینی اجتماعی است. در این مقاله با مرور ادبیات رفع فقر و کارآفرینی و به خصوص کارآفرینی اجتماعی یک دسته بندی از دیدگاه های کارآفرینی فقرزدا ارائه شده و با ترکیب این دیدگاه ها با رویکردی که موجب پایداری کارآفرینی اجتماعی است مفاهیم نظری این حوزه را گسترش می دهیم. استدلال های متعددی وجود دارد که کارآفرینی یک ابزار مهم برای کاهش فقر است، تحقیق در این زمینه ادامه دارد و در حال افزایش است .بر اساس مرور ادبیات، نظریات این حوزه در سه دسته: چشم انداز بهبود(فرض می کند که فقر نتیجه کمبود منابع است و فراهم کردن منابع منجر به شکوفایی کارافرینی خواهد شد که در واقع به اقداماتی برای تهیه منابع فوری توجه دارد)،چشم انداز اصلاح(فرض می کند که فقر به طور عمده نتیجه ی محرومیت اجتماعی است و کارآفرینی می تواند باایجاد تغییرات اساسی نهادهای اجتماعی به کاهش فقر کمک کند) و چشم انداز تحول(یک رویکرد رادیکالی به کاهش فقر دارد.در این دیدگاه کاهش فقر از طریق جای گزینی مدل های اقتصاد سازمانی اتفاق خواهد افتاد) است. در نتیجه این طبقه بندی کمک می کند که ادبیات موجود را با روشهای جدید ترکیب کند و ابزارهای بررسی جدید را بررسی و درک کنند.این بررسی با بحث گسترده ای در مورد تعدادی از فرصت ها و چالش های مهم برای تحقیقات آینده در مورد موضوع مهم آن نتیجه گیری خواهد شد.

نوآوری این پژوهش بسط نظریات کارآفرینی فقر زدا به وسیله خلق ارزش مشترک است. در این رویکرد کارآفرینی اجتماعی پایدار شده و استمرار می یابد.

کلیدواژه ها:

کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، خلق ارزش مشترک، رفع فقر