تاثیرمسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد شغلی کارکنان روابط عمومی در موسسات خیریه؛ با در نظر گرفتن نقش میانجی مشتری مداری

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

ساناز احمدی فرد

چکیده

این مطالعه به بررسی پاسخ کارکنان واحد روابط عمومی به مسئولیت اجتماعی با استفاده از داده های چندگانه در موسسات خیریه می پردازد. این تحقیق بصورت تجربی برای پاسخ دادن به این سوال است که چطور و چه زمانی مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند باعث تغییر در رفتار کارکنان شود و محققان را به یک شناخت جدید در مورد کارکنان واحد روابط عمومی می رساند. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کارکنان واحد های روابط عمومی موسسات خیریه است و شامل 110نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. برای تحلیل مدل پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. در فرآیند تجزیه و تحلیل از بسته نرم‌افزارهای «اس.پی.اس.اس» و «اکسل.استات.پی.ال.اس» استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که کارکنان روابط عمومی بوسیله سازمان و مشتریان و از طریق هویت پذیری سازمانی و هویت پذیری کارمند از مشتری به عنوان عاملی اثر گذار که نشان دهنده میزان ادراک سازمان و مشتری در حمایت از فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان است، بر مشتری مداری و به دنبال آن بر عملکرد شغلی کارکنان موثر می باشند. از طرفی اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتی برای کارکنان بر هویت پذیری سازمانی و هویت پذیری کارمند از مشتری تاثیر گذار بوده ، ضمن اینکه متاثر از حمایت ادراک شده مدیریت و مشتری از مسئولیت اجتماعی شرکتی می باشد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت اجتماعی؛ عملکرد شغلی؛ خیریه