تحلیل جلب مشارکت خیرین در حوزه سلامت

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

سارا آقابابا

چکیده

مقدمه:امروزه جلب مشارکت خیرین، از راه‌کارهای تأمین منابع مالی به شمار می‌آید. از آنجا که شناخت وضعیت موجود، پیش زمینه هر اقدام اجرایی به شمار می‌آید، هدف از این پژوهش، مطالعه نقاط ضعف، قوت و فرصت‌ها و تهدیدهای مشارکت خیرین با تمرکز بر طرح تحول نظام سلامت بوده است.

روش پژوهش: روش این پژوهش، توصیفی تحلیل بوده است. علاوه بر مطالعه و مرور مستندات موجود، به منظور درک عمیق از هدف پژوهش مصاحبه‌های عمیق طراحی گردید. در این راستا مطلع‌ترین افراد به عنوان متخصص و مطلع کلیدی با استفاده از نمونه‌گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند وارد مطالعه کیفی شدند.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن بود که در تحلیل درونی، بیشترین تأکید بر استفاده از پتانسیل بالقوه و منابع عظیم مالی(نقاط قوت) و فقر فعالیت‌های علمی در زمینه امور خیریه(نقاط ضعف) بوده است. از سوی دیگر، در تحلیل بیرونی، بیشترین تمرکز بر استفاده از فرصت تأکید شده در طرح تحول نظام سلامت برای ورود خیرین به نظام سلامت(فرصت‌ها) و جهت گیری منابع مالی خیرین در مسیر انحرافی(تهدیدها) عنوان شده است. بحث و نتیجه‌گیری: با وجود نقاط قوت و فرصت‌های پیش رو، دورنمای مطلوبی برای جلب مشارکت خیرین متصور است. بنابراین با اتخاذ تدابیر لازم و استراتژی‌های مناسب امکان تقویت نقاط قوت و بهره‌برداری از فرصت‌ها از یک سو و غلبه بر نقاط ضعف و تهدیدها که به آن پرداخته شده است از سوی دیگر امکان‌پذیر خواهد بود. محقق نمودن این شرایط منجر به اسقرار اقدامات کارا و اثربخش در این حوزه خواهد بود.

کلیدواژه ها:

جلب مشارکت؛ خیرین؛ معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ تحلیل درونی؛ تحلیل بیرونی