جایگاه نهادهای خیریه در تامین مالی و ترویج کارآفرینی در بستر ICT

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد سلیمانی؛ مهدی کیانی

چکیده

همواره موسسات خیریه و به طور کلی نهادهای بخش سوم اقتصاد، در نقش مکمل و تضمین‌کننده بسترساز تحقق اهداف اجتماعی بوده‌‌اند. این نهادها برای تحقق این اهداف می‌توانند از بسترهای نوین فناورانه ازجمله فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده نمایند. پژوهش حاضر در نظر دارد تا ضمن بررسی ظرفیت‌های ورود بخش خیریه به فضای کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای دستیابی به اهدافی چون کاهش فقر، جایگاه کارآفرینی این بخش در بسترهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را مشخص سازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در شرایط نوین اقتصادی کنونی، فضای کارآفرینی مبتنی بر بستر ICT هم چون استارت آپ‌ها، محمل مناسبی برای هدایت منابع بخش خیریه به سمت کارآفرینی و اشتغال‌زایی و هم‌چنین محملی جهت تأمین مالی این‌گونه مؤسسات است. در این میان، بستر ICT می‌تواند در ایجاد کسب‌وکار، توانمندسازی مستضعفین، بازاریابی برای فقرا، ایجاد کسب‌وکار اجتماعی و کمک به تأمین مالی طرح‌های اشتغال‌زا و از طرف دیگر در تأمین مالی پروژه‌های مؤسسات خیریه در قالب تأمین مالی جمعی، یاریگر این نهادها باشد.

کلیدواژه ها:

مؤسسات خیریه؛ کارآفرینی؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)؛ فقرزدایی؛ اهداف اجتماعی