حمایت از وقف در پرتو حقوق کیفری

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

سید محمد حسینی؛ یاسین باجلانی

چکیده

با توجه به اینکه نهاد وقف یک نهاد بسیار مهمی بوده و اینکه بر اساس آموزه‌های دینی این مهم مؤکدا مورد توجه شارع مقدس بوده تا‌جایی‌که از آن به‌عنوان باقیات‌الصالحات و صدقه‌ی جاریه یادشده است، لذا در کشوری مانند ایران که دارای ریشه‌های مذهبی و صبغه‌ی دینی است، وقف مصادیق بسیاری داشته و به همین علت نیاز است که حاکمیت در سیاست‌های تقنینی خود به این نهاد توجه ویژه‌ای داشته‌ باشد و مانند موارد مشابه آن (مثل اموال محجور) که همانند وقف از ویژگی خاصی برخوردار بوده اند حمایت ویژه ای از نهاد وقف نیز به عمل آورد کما اینکه در مورد اموال محجور از باب حجر حمایتی سیاست گذاری ویژه به عمل آمده است.

دراین مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است قصد بر آن است که ضمن تبیین مفهوم، انواع، شرایط و ارکان وقف و نیز بر شمردن حمایت های کیفری موجود از این نهاد در قوانین مدونه، سیاست های تقنینی حاکمیت در این زمینه را در بوته‌ی نقد گذارده و با برشمردن موارد حمایت و آسیب شناسی آن، علل اهمیت ایجاد این حمایت ویژه مطرح گردد .

کلیدواژه ها:وقف، حمایت، آسیب شناسی، قانونگذاری، کیفر