خیر ماندگار در آموزش قرآن کریم با تأکید برنقش آموزش قرآن در سلامت جامعه

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

نفیسه فقیهی مقدس

چکیده

مقاله حاضر باهدف تبیین ضرورت و فضیلت آموزش قرآن کریم به عنوان خیر ماندگار و نیز تحلیل نقش قرآن در سلامت جامعه در حوزه سلامت اعتقادی، رفتاری، اخلاقی و سلامت روحی و جسمی نگارش یافته است. اطلاعات پژوهش از منابع تفسیری شیعه و اهل سنت اخذ شده و با روش تحلیل مضمون، محتوای به دست آمده ارائه شده است. آن چه از مجموع آیات و روایات در منابع تفسیری به دست آمد این است که آموزش قرآن کریم، یکی از خیرات ماندگاری است که در حوزه آموزش فردی و عمومی باید به آن پرداخته شود، بر این اساس افراد مکلف به ارتقای سطح معلومات قرآنی خود هستند و والدین مکلف به تعلیم قرآن یا فراهم نموده بستر آموزش قرآن برای فرزندان خود و نیز متولیان جامعه نسبت به جامعه هدف خویش مسئول و مکلف هستند. نتایج حاکی از آن است که انس با قرآن مجید و ارتقای دانش و آگاهی سلامت اعتقادی ،رفتاری و اخلاقی را به دنبال دارد و افزون بر آن گسترش حوزه های سلامت بخش قرآن در عرصه سلامت روحی ومعنوی نیز از متون تفسیری منتج می گردد.

کلیدواژه ها: تعلیم قرآن، آموزش قرآن، سلامت اعتقادی، سلامت روحی ،سمی، سلامت رفتاری و اخلاقی