رخدادهای مؤثر در روند فعالیت‌های سازمان‌های فعال در حوزه امور عام‌المنفعه ایران؛ مطالعۀ موردی: دورۀ پهلوی دوم

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

منصوره اتحادیه

چکیده

طی دوران پهلوی دوم، در حوزۀ فعالیت های عام المنفعه، از سوی دولت های وقت اقداماتی به عمل آمد که مهم ترین سرفصل این تحولات در راستای پروژة نوسازی کشور و پیشبرد سیاست‌های اجتماعی و برنامه‌های رفاه اجتماعی دولت به مرحلۀ اجرا درآمدند. علی رغم فعالیت‌های گستردة این سازمان‌ها، تاکنون جز اشاراتی کوتاه به تاریخ این مؤسسات، اطلاعات دقیقی از عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش فعالیت های آنها در دست نیست. از این رو بررسی دقیق و علمی از نقاط قوت و ضعف سازمان های عام المنفعۀ این دوران، امری ناقص است که آسیب شناسی و کاربست راهکارهای مثبت سازمان های مذکور را فاقد روش و ناممکن می سازد. مقالۀ حاضر با استفاده از منابع و مستندات کتابخانه ای و آرشیوی، در مقام پاسخ به این سئوال است که در روند فعالیت سازمان‌های فعال در حوزه امور عام‌المنفعه ایران در دورۀ پهلوی دوم، چه رخدادهایی مؤثر بوده اند. روش پژوهشی مورد استفاده نیز بر پایۀ روش تحقیق تاریخی و مبتنی بر شیوۀ توصیفی– تحلیلی خواهد بود.

کلیدواژه ها: سازمان‌های عام المنفعه، امور عام‌المنفعه ایران، پهلوی دوم