شیوه‌های جذب و مدیریت نیروهای داوطلب برای سازمان های مردم‌نهاد

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

امیرحسین رمضانی بیدگلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شیوه‌های جذب و مدیریت نیروهای داوطلب برای سازمان‌های خیریه و مردم‌نهاد به‌منظور کاهش هزینه‌های این سازمان‌ها و تسهیل در رسیدن به اهدافشان است. به لحاظ نظری، برای دستیابی به هدف فوق‌الذکر از مطالعه تطبیقی شیوه‌های جذب داوطلب در خیریه‌ها و سمن‌های جهانی و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان ایران استفاده شده است. از لحاظ نوع یافته‌ها، پژوهش حاضر کیفی بوده و بر اساس نتیجه در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد. در این پژوهش، روش کیفی برای نیل به مقصود پژوهش، روش مناسب و مورد استفاده است. برای استفاده از نظر نخبگان، از روش مصاحبه عمیق با 16 نفر از متخصصین و کارشناسان منابع انسانی، جامعه شناسان، روان شناسان و فعالین حوزه سازمان-های مردم‌نهاد و خیریه به روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. نتیجه شناسایی 25 شیوه برای جذب و مدیریت نیروهای داوطلب برای خیریه‌ها و سمن‌ها بود که در 6 دسته «برطرف کردن موانع فرهنگی»، «ایجاد انگیزه»، «ایجاد اعتماد عمومی»، «استفاده از ظرفیت فرهنگی مذهبی»، «استفاده از نیروهای جوان نهادها»و «سایر» طبقه‌بندی شدند. پس از آن نیز، دسته‌های یادشده، در 2 گونه «عوامل قابل‌کنترل توسط خیریه‌ها سمن‌ها» و «موارد خارج از کنترل و اختیار سمن‌ها» نوع شناسی و تقسیم‌بندی شدند.

کلیدواژه ها:

خیریه؛ سمن؛ داوطلب؛ جذب داوطلب؛ مدیریت داوطلبی