عوامل اجتماعی مؤثر برگرایش به وقف و امور خیریه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور رامسر

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

فاطمه حسینخانزاده؛ داوود ستارزاده

چکیده

هدف این پژوهش عوامل اجتماعی مؤثر برگرایش به وقف و امور خیریه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور رامسر بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از لحاظ ماهیت جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور رامسر در سال 1396می باشد. تعداد دانشجویان این دانشگاه برابر 1800نفر بوده است.در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول کرچسی و مورگان مورد استفاده گردید که از این تعداد نمونه برابر با 317نفر می باشد .روش نمونه گیری، روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا دادههای پژوهش از پرسشنامهها استخراج و در جدول اطلاعات کلی تنظیم شد. سپس کلیه داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss در قالب توصیف و تحلیل ارائه گردیده است . در آمار توصیفی در این پژوهش از جدول توزیع فراوانی و نمودارهای ستونی استفاده شده است و در آمار استنباطی برای پاسخها از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد تاثیر دومتغیر انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر گرایش به مشارکت در وقف و امور خیریه دانشجویان معنی دار بوده است.

کلیدواژه ها: گرایش به وقف و امور خیریه.انسجام اجتماعی،اعتماد اجتماعی