نقش آموزش و پرورش در ترویج، توسعه و نهادینه سازی امور خیر و نیکوکاری

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

روح الله کریمی

چکیده

امروزه لازم است در تعلیم و تربیت به مدرسه از ابعاد گسترده تری نگاه کنیم. برخی از فیلسوفان از جمله طرفداران نظریه بازسازی معتقدند تعلیم و تربیت مؤثرترین و کارآمدترین ابزار برای تغییرات اجتماعی مطلوب و انسانی در سطح اجتماع به شمار می رود. با نگاهی به نقش نظام آموزش و پرورش به عنوان تربیت کننده و آموزش دهنده سرمایه های انسانی نیکوکار و خیرخواه بایستی این سوال کلیدی و مهم را مطرح کرد که نظام آموزش و پرورش ما تا چه حد فراگیران را به این سمت سوق می دهد؟به نظر می رسد که مدارس و معلمان در این میان دارای وظیفه بسیار مهم و حساسی هستند که می توانند علاوه بر فعالیت های دانشی و علم آموزی انگیزه و منش خیرخواهی را در میان دانش آموزان نهادینه کنند. روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی بود که یافته های آن مبتنی بر نقش الگویی معلم، تقویت باورهای مذهبی دانش آموزان، بستر سازی فرهنگ وقف در مدارس، رشد اخلاقی دانش آموزان، استفاده از بستر بازی برای گسترش فرهنگ نیکوکاری، جنسیت دانش آموزان و تربیت نیکوکاری بود.

کلیدواژه ها:نیکوکاری ،رشد ، فرهنگ ، مدارس ، تربیت