نقش رسانه های ارتباط جمعی در ترویج فرهنگ وقف در جامعه

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد پردل

چکیده

فرهنگ وقف " وقف یک رسانه وپیامی همه جانبه است، این پیام همچون اصل وقف که باید ماندگاری داشته باشد، یک ارتباط مداوم است، ارتباطی فاقد رمز گشایی پیچیده و معنایی است که با همه انسان ها ارتباط فطری و روشنی دارد. وقف همانند سایر موضوعات فرهنگی ، دینی ، اجتماعی واقتصادی برای وارد شدن به قلمرو هنجاری جامعه و تبدیل شدن به فرهنگی فراگیر ، نیازمند تشریح ،تبلیغ ،بستر سازی، تمهید مقدمات و شرایط اجرایی مناسب و متناسب دارد. رسانه های جمعی عموماً و صدا و سیما خصوصاً بعنوان مهمترین کانال های فرهنگ ساز ،که هدایت گری روند کلی فرهنگ جامعه را بر عهده دارند ، در این زمینه نقش تعیین کننده ای ایفا می نمایند.بازخورد پیام وقف نیز مشخص است که هیچ گاه دچار ابهام یا نیازمندآزمایش نیست . باخورد پیام وقف ،خدمت به انسان است ،خدمتی عام که گرچه نحوه مصرف آن مشخص می شود، اما هیچ گاه افراد منتفع از آن به شکل مرزبندی شده تعیین نمی شوند. بنابراین پیام وقف پیامی همگانی است وبه همین دلیل ماندگاری وبه تعبیری همیشه چشمه همیشه جاری است و در سایه آن زمینه دستیابی به مکارم انسانی و سعادت ابدی فراهم خواهد شد.

کلیدواژه ها:فرهنگ ، وقف، رسانه، ترویج و ارتباطات.