نقش رسانه های جمعی در تبلور فرهنگ نیکوکاری در بین مردم

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات فاطمی اصل

چکیده

فرهنگ بخشش همانند سایر موضوعات فرهنگی ،دینی،اجتماعی واقتصادی برای وارد شدن به قلمرو هنجاری جامعه و تبدیل شدن به فرهنگی فراگیر ،نیازمند تشریح ،تبلیغ ،بستر سازی،تمهید مقدمات و شرایط اجرایی فرهنگ ساز ،که هدایت گری روند کلی فرهنگ جامعه را بر عهده دارند ، در این زمینه نقش تعیین کننده ای ایفا می نمایند.منظومه یا نظام ارزش ها به عنوان بنیادی ترین مولفه فرهنگی هر جامعه , معمولا از طریق نفوذ تدریجی به سازمان شخصیتی افراد و نهادها و ساختارهای اجتماعی خود را در جلوه های انتزاعی و انضمامی بازتولید کرده و همچون جویباری در بسترهای روانی و اجتماعی و در سپهر معنایی و گفتمانی غالب جامعه به حیات خویش ادامه می دهد . انتقال ارزش ها به همراه سایر مولفه های وابسته , عمدتا از طریق کارگزاران و عوامل و وسایل خاصی صورت می پذیرید . در عصر حاضر , رسانه های جمعی , به ویژه رسانه های تصویری از برجسته ترین کانال های انتقال , احیا , تقویت , تغییر , ویرایش و حتی آفرینش ارزش ها شمرده می شوند .پزوهش حاضر با روش علمی – مروری نگارش شده است

کلیدواژه ها:نیکوکاری , رسانه , جامعه, تلویزیون .