نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیریه و نیکوکاری

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

رضا درخشنده

چکیده

فلسفه اصلی ترویج فرهنگ امور خیر و نیکوکاری جلوگیری از گسترش فقر و آسیب رسیدن به اقشار ضعیف در جامعه است چرا که فقر از عوامل اصلی نابودی همه جوامع به شمار می‌آید.فقر اقتصادی زمینه‌ساز فقر روانی، فرهنگی، اجتماعی و روحی در جامعه است که با گسترش آن سبب رشد کمبودها و نیز زیرپا گذاشته شدن ارزش‌های اخلاقی خواهد شد.وقف یا امور خیر و نیکوکاری هرگونه یاری‌رسانی به انسان ها یا موجودات نیازمند است. که می توان از آن در جهت رفع کمبودها و تامین نیازمندی های کشور در عرصه مختلف اقتصادی ،اجتماعی،نظامی،فرهنگی،آموزشی و ... استفاده نمود کمک مالی و یا برآورده ساختن نیاز تهیدستان با انگیزه‌های انسان‌دوستانه نیز نیکوکاری است. نیکوکاری در ادیان و مکاتب فکری مختلف، کاری پسندیده و سفارش شده‌است.به عبارت دیگر فلسفه وجودی امورخیر و نیکوکاری در تامین نیازهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در این مقاله به بررسی نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیر و نیکوکاری پرداخته می شود .

کلیدواژه ها: مباحث فلسفی؛ وقف ؛ امورخیر؛ نیکوکاری ؛ توسعه