واکاوی ضرورت بخش سوم اقتصاد(وقف و امور خیریه) در توسعه دانشگاه های نسل چهارم

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد حسن پیمان فر؛ مهدیه سالاری

چکیده

بخش سوم اقتصاد که با فعالیت‌های وقف و امور خیریه بیشتر شناخته می شود، روز به روز در جهان در حال گسترش بوده و اهمیت بیشتری می‌یابد. از طرفی مطالعه و نقش بخش سوم اقتصاد در توسعه دانشگاه‌ها با توجه به نقش آن‌ها در فرایند جهانی شدن و توسعه ملی، منطقه‌ای و محلی یکی از الزامات شکل‌‌گیری الگوی جدیدی از نهادهای آموزش عالی به نام دانشگاه‌های نسل چهارم در کشور است. دانشگاه‌های نسل چهارم، تأثیر قابل توجهی بر محیط پیرامون و توسعه محلی داشته و می‌توانند فراتر از آموزش، پژوهش و کارآفرینی، به مثابه ایجادکننده و فرصت ساز توسعه محلی و منطقه‌ای عمل کنند. بر این اساس مطالعه حاضر که به روش مطالعات کتابخانه ای به صورت توصیفی تحلیل انجام شده است بر آن است تا با بررسی ماهیت بخش سوم اقتصاد در حوزه خیرین و نیکوکاری به واکاوی ضرورت آن در توسعه دانشگاه‌های نسل چهارم بپردازد. بدین منظور و پس از مطالعه جامع در زمینه بخش سوم اقتصاد و همچنین مبانی توسعه دانشگاه های نسل چهارم، چارچوب مطالعه بر اساس پارامترهای اثر گذار بر این فرایند تدوین و در نهایت راهکارهایی برای تعامل هرچه بیشتر این دومقوله ارائه گردید. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد چنانچه راهکارهای ارائه شده جهت استفاده بهینه از بخش سوم اقتصاد پیاده‌سازی و اجرا گردد، این بخش قادر خواهد بود از طریق بهبود رشد و توسعه اقتصادی، زمینه توسعه دانشگاه‌های نسل چهارم را فراهم و در نتیجه توسعه محلی، منطقه ای، ملی و فراملی را برای کشور ارمغان آورد.

کلیدواژه ها:

وقف؛ امور خیریه؛ نسل سوم اقتصاد؛ دانشگاه نسل چهارم