واکاوی مسئله مالیات در موسسات خیریه در ایران، مطالعه موردی (بنیاد خیریه راهبری آلاء)

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

فرید رضازاده؛ محمد میرزایی شمسی؛ مرتضی قاسمی؛ مهدی باباخانی

چکیده

هدف این مقاله تبیین و بررسی وضعیت مالیات در نهادهای خیریه است. و با اصل قراردادن قانون مالیات در ایران، و مطالعه موردی آن می خواهد به این معضل که ازمهمترین چالش های توسعه امور خیریه در کشور است بپردازد . مالیات برعملکرد برای موسسات خیریه در بسیاری از مواقع به عنوان یک چالش اصلی مطرح است. بحث مالیات به اصل 51 قانون اساسی بازمی گردد که اشاره می کند: « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون « موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» در واقع مالیات یک سیستم مالی است که اهدافی از جمله تحقق بخشی از درآمد های دولت، تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه، کنترل مخارج و هزینه ها در اقتصاد، کنترل حجم واردات و صادرات را به دنبال میکند. دولت مالیات را به طور مستقیم بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند .سازمان های مردم نهاد وعام المنفعه طبق بند ط و ی قانون مالیات مستقیم از پرداخت مالیات به نرخ صفر معاف میباشند. اما این معافیت طبق بند الف ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مشروط به ارائه اظهارنامه مالیاتی و رعایت کردن سایر ضوابط قانونی میباشد که در صورت دارا بودن شرایط مذکور می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند است.این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای در پی بیان نوآوری و تبیین و تحلیل قوانین مالیاتی جهت استفاده خیریه از دانش مالیات در امور خیر و چگونگی برخورداری از معافیت به نرخ صفر انجام شده است .

کلیدواژه ها:

مالیات؛ قانون؛ خیریه؛ نهاد؛ معافیت مالیاتی