آسیب شناسی نظام خیریه ها در ایران با استفاده از ماتریس I-PA

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

حسین محمدی دوست؛ مهدی مرتضوی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی نظام خیریه در ایران بوده است، بدین جهت پس از بررسی ادبیات نظری به تحلیل محتوای کیفی اسناد و مصاحبه با خبرگان حوزه خیریه و تحلیل محتوای آن پرداخته شده است، این بخش از پژوهش تا جایی ادامه داشت تا اشباع نظری در رابطه با آسیب های حوزه خیریه حاصل گردد. این پژوهش از لحاظ مکانی پیمایشی و کتابخانه ای بود و از لحاظ هدف کاربردی بود. در این پژوهش از ابزار مصاحبه و پرسشنامه بمنظور گردآوری داده ها استفاده شد. سپس پرسشنامه مستخرج از تحلیل محتوای کیفی بین 20 خبره حوزه خیریه توزیع شد. به منظور مشخص شدن شکاف و اولویت بندی آسیب ها از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد استفاده گردید. پس از انجام تحلیل، آسیب ها در 4 ناحیه ماتریس اهمیت- عملکرد قرار گرفتند تا راهبرد مناسب هر آسیب با توجه میزان اهمیت هر آسیب و عملکرد در قبال آن آسیب مشخص گردد. این پژوهش پس از انجام تحلیل محتوای کیفی 37 آسیب را در نظام خیریه های ایران واکاوی کرد و پس از انجام تحلیل بر اساس روش مذکور، نتایج حاصله نشان‌ داد آسیب "فقدان پایگاه اطلاعاتی جامع در حوزه خیریه ها" بیشترین شکاف بین عملکرد و اهمیت آسیب ها را دارا می باشد.

کلیدواژه ها:

آسیب شناسی، خیریه، ماتریس I-PA