موسسه خیریه کوثر احسان گلستان

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

اطلاعات خیریه

نام و نام خانوادگی

-

حوزه فعالیت خیریه

نیکوکاری و امور خیریه

قرآنی ، فرهنگی


شرح فعالیت

" درباره موسسه

در دی ماه سال 1382ازطرف اداره استثنایی گلستان ازانجمن اولیاء ومربیان مدارس استثنایی گلستان دعوتی بعمل آمد دراین جلسه مجمع عمومی که جمعی ازادره کل تهران نیزشرکت داشتند پیشنهاد شد که برای حمایت ازمعلولین انجمنی تشکیل شود تا پیگرامورعزیزان معلول باشد.

دراین جلسه پس ازانتخاباتی که صورت گرفت تعدادی به عنوان هیئت مؤسس ازشهرهای مختلف استان انتخاب گردیدند. پس ازآن با نشست های مکرردراداره استثنایی گرگان پس از3ماه اهداف وبرنامه های انجمن تدوین گردید و(اساسنامه انجمن دراستانداری موجود می باشد.)

پس ازآن برای کسب مجوزبه بهزیستی مراجعه نمودیم واهدافمان را که مهمترین آن حمایت ازعزیزانی بود که ازمدارس استثنایی ترخیص شده که شامل (نابینا - ناشنوا - معلولین جسمی حرکتی - کم توان ذهنی ...) بیکارومنزوی درمنزل یا درخیابانها پرسه می زنند بود. وتصمیم ما براین شد که آموزشهایی رابرای آنان داشته باشیم تا توانمندی آنان افزایش یابد.را بیان کردیم پس ازصحبت هایی که انجام شد وبررسی اساسنامه گفتند چنین چیزی که شما می خواهید انجام دهید امکان پذیرنیست زیرا هرگروه ازمعلولین مشکلات زیادی دارند شما چگونه می توانید به همه خدمت رسانی کنید ما می گفتیم که ازطرف ما سفره ای پهن شد،ما به اندازه توانمان برسرسفره می گذاریم واین عزیزان هم به اندازه توانمندی شان ازاین سفره بردارند. پیشنهاد بهزیستی نگهداری شبانه روزی تعدادی ازمعلولین بود که دراین صورت با درخواست ما موافقت می کردند این کار با اهداف ما مطابقت نداشت به ناچاربرای کسب مجوزبه استانداری مراجعه نمودیم وپروانه فعالیت دریافت نمودیم.

پس ازگذشت سه سال ازفعالیت ما وآموزشهای مختلفی که روی گروههای چندگانه معلول داشتیم ازبهزیستی به انجمن آمدند وبا دیدن توانمندی های آنان پیشنهاد کردند که از بهزیستی هم مجوزبگیریم زیرا مسائل معلولین به آنها مربوط می شود ماهم اقدام نمودیم پس ازکسب مجوزثبت انجمن خیریه بازبهزیستی پیشنهاد کرد که خوابگاه نابینایان دختروپسررابه ما واگذارنمایند که موافقت نکردیم. در نهایت موسسه توانست به ثبت رسد. این انجمن خیریه با حمایت ازکودکان ونوجوانان وجوانان استثنایی برنامه ای حمایتی ازافراد معلول وبالابردن توانمندیهای آنان وبرابرسازی فرصتها با توجه به نیازهای ویژه عزیزان معلول، تغییرنگرش نامطلوب جامعه نسبت به معلولین را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داد. ازمهمترین برنامه های این انجمن آموزش عزیزان معلول براساس توانمندی آنها می باشد تا انشاءا... زمینه اشتغال مدد جویان رافراهم نماید تا کنون که 5سا ل ازفعالیت این انجمن می گذرد با توجه به کمبود امکانات تا حد زیادی موفق بوده امّا به دلیل اینکه تعداد افراد مراجعه کننده زیاد می باشد تا رسیدن به نتیجه مطلوب راه درازی در پیش داریم که امیدواریم حمایت افراد خیر و سازمانهای دولتی که می توانند به ما کمک بتوانیم گامهای موثرتری برداریم.

فعالیتهای انجمن

فعالیتهای انجمن شامل بخشهای زیرمیشود

الف: برنامه های آموزشی به صورت رایگان درمحل انجمن یا معرفی به آموزشگاههای معتبرشامل موارد زیردرسال 1387می باشد:

آموزش خیاطی مقدماتی شامل مددجویان جدید الورود درمحل انجمن 1000نفرساعت برای دختران ناشنوا

آموزش خیاطی تکمیلی درآموزشگاهای (روناک- نوژان)1200نفرساعت که شهریه ازطرف انجمن پرادخت می گردد.

آموزش کامپیوتردرمحل انجمن 100نفرساعت

آموزش قلاب بافی 600نفرساعت درمحل انجمن

آموزشهای دیگرکه همیشه انجام میشود شامل گلیم بافی(برای معلولین جسمی حرکتی - کم توان ذهنی) (صنایع دستی - گلسازی) برای همۀ گروهها و...

آموزش طراحی ونقاشی درآموزشگاه مناجاتی

ب: کارگاه حمایتی خیاطی

دراین کارگاه سفارش البسه بیمارستانی، لباس مدارس ولباسهای راحتی زنانه ومردانه ودوخت ودوزهای ساده پذیرفته شده دراین

بخش 6مربی و30مددجو فعالیت می کنند درآمد حاصل ازاین کارگاه پس ازکسرهزینه ها اختصاص دارد به مددجویانی که

دراین کارگاه فعالیت می کنند.

ج: برنامه های تفریحی وفرهنگی

برگزاری مراسم عزاداری درماهمحرم

برگزاری اردوهای درون استانی شامل(آبشارزیارت - جنگل قرن آباد- جنگل کبودوال) واردوی یکروزه استان گردی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان

برگزاری مراسمی به مناسبت روزجهانی معلولین وجشن ازدواج 7زوج مددجودرمرکزتربیت معلم امام خمینی آذر1387

به مناسبت 22بهمن راه پیمایی مددجویان به همراه مربیان ازتپه نورالشهداء به داخل جنگل.

تشکیل گروه سرود (نماهنگ) دختران ناشنوا که درمراسمی که ازسوی ارگانهایی مثل بهزیستی (درتالار[[فخر الدین اسعد

گرگانی]] ) استانداری، ارشاداسلامی، آموزش وپرورش برگزارگردید، برنامه اجراکرده اند که بسیار مورد توجه قرارگرفت این

گروه آمادگی اجرای نماهنگ درمناسبتهای مختلف رادارد انجام این برنامه ها باعث تقویت روحیه وایجاد اعتماد به نفس

وامید به زندگی ودرنتیجه باعث شادی ونشاط دردرعزیزان معلولی می شود که سالیانه زیادی تنها درمنزل افسرده شده بودند که

این افسردگی یا به صورت پرخاشگری ویا منزوی شدن بروز می کرد که در هرحال فشارزیادی به خود آنان وخانواده شان

وارد می شد بنا به اظهار خود آنان وخانواده شان روحیه شادتری پیدا کرده اند واین باعث خوشحالی وایجاد انگیزه بیشتری

دراعضای انجمن می شود.

د: فعالیتهای متفرقه:

ازاقدامات دیگر انجمن تهیه جهیزیه برای 4تن ازمددجویان (شامل فرش- گاز-جاروبرقی- ماشین لباس شویی و...)

اطلاعات تماس

سایت

نمایش وب سایت

ایمیل

kheirie_kosar@yahoo.com

آدرس

گرگان - سی متری امام زاده عبدالله - چهار راه جوادیه