آموزش نیکوکاری به عنوان یک فضیلت اخلاقی در کودکان

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

بتول سبزه

چکیده

نیکوکاری به عنوان یکی از فضیلت های اخلاقی، از جایگاه والایی در مباحث رشد اخلاقی برخوردار است. فضیلت خصیصه یا کیفیت مثبتی است که به صورت ذهنی از نظر اخلاقی برتر تلقی شود، و بنابراین به عنوان شالوده‌ی قاعده و حضور اخلاقی خوب ارزشگذاری می‌شود. فضایل شخصی ویژگی‌هایی هستند که به عنوان ارتقادهنده‌ی عظمت جمعی و فردی ارزشگذاری می‌شوند. آموزش نیکوکاری از دوران اولیه کودکی یکی از وظایف و مسئولیت های خطیر والدین و ودست اندرکاران تربیتی است. ایجاد فضیلت های اخلاقی در کودکان، یکی از میراث گران‌بهایی است که می تواند بر تمام جنبه های زندگی کودکان در حال حاضر، و نیز کیفیت روابط، شغل، خلاقیت، مهارت های فرزند پروری و شهروندی آنها در آینده اثرگذاشته و به عنوان یکی از فضائل دائمی برای همیشه در خصوصیات و رفتارهای کودکان باقی مانده و اعتبار آنها را به عنوان انسان ارتقاء بخشد. هدف این پژوهش مطرح کردن آموزش نیکوکاری به کودکان و معرفی روش هایی برای آموزش آنها می باشد. آموزش از طریق الگوسازی؛ افزایش حساسیت کودکان نسبت به احساسات دیگران؛ آموزش ارزش و معنای نیکوکاری به کودکان؛ درونی نمودن نیکوکاری در کودکان و آموزش نیکوکاری از طریق محتوای دروس مختلف، آموزش از طریق فعالیت های ادبی نظیر قصه، شهر و نمایش از جمله روش‌هایی هستند که به طور موثری می توانند یاری کننده والدین و دست اندرکاران تربیتی در حوزه آموزش نیکوکاری به کودکان باشند. ایجاد ظرفیت‌های فضیلت های اخلاقی منجمله فضیلت همدلی و نیکوکاری در کودکان، می-تواند بر تمام جنبه های زندگی آنها در حال حاضر و نیز کیفیت روابط، حرفه، خلاقیت، مهارت‌های فرزندپروری و شهروندی آنها در آینده اثر بگذارد و حتی نقش آنها را در حوزه هنر، اقتصاد، ادبیات و نیز اجتماعات محلی و جامعه بطور کلی تحت تأثیر قرار دهد. فضیلت های اخلاقی منجمله ویژگی های اساسی هستند که شکیبایی اخلاقی را به کودکان هدیه می کنند تا آنها در مسیر نیکی و نیکوکاری باقی بمانند و به آنها کمک می کنند تا به صورت اخلاقی رفتار کنند.

کلیدواژه ها: آموزش نیکوکاری؛ کودکان؛ فضیلت اخلاقی