بررسی انگاره های ذهنی خیرین

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

ذکیه رشیدآبادی؛ ماندانا علیمی؛ عذرا نصیری افراپلی

چکیده

کار خیر و خیرین نقشی اساسی در ترویج این فرهنگ در جامعه دارند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی انگاره‎ها‌‎ی ذهنی خیرین اختصاص یافته است. هدف از این تحقیق انگاره‎ها‌‎ی ذهنی خیرین دانش بنیان با افراد عادی است. برای رسیدن به این منظور ابتدا به مفاهیمی چون انگاره‎ها‌‎ی ذهنی، انواع آن و انواع کارخیر پرداخته شده است؛ سپس با تعریف مفهوم‎ها‌‎ی اولیه، پرسش‎نامه‎ا‌‎ی براساس تأثیر‌‎ات کارخیر در جامعه و تأثیر‌‎ات کارخیر بر روی شخصیت خیرین طراحی شده است که هر کدام از آن‎ها‌‎ به استناد سخنان بزرگان است؛ این پرسشنامه‎ها‌‎ به وسیلۀ تعدادی از خیرین دانش بنیان و تعدادی از مردم عادی پر شده است. فرضیۀ اولیۀ پژوهش این است که انگاره‎ها‌‎ی ذهنی خیرین دانش‎بنیان، با افراد عادی متفاوت است و همین موضوع آن‎ها‌‎ را به سمت کار خیر دانش بنیان سوق داده است و نکتۀ بعدی این است که این انگاره‎ها‌‎ می‌توانند اکتسابی باشند؛ یعنی می‌توان با راه‎ها‌‎یی مانند آموزش در کودکی، برگزاری جلسات، توجیه مردم و به طور کلی تبلیغات آن‎ها‌‎ را گسترش داده و در سایر افراد ایجاد کرد. نتایج بررسی پرسشنامه‎ها‌‎، بیانگر تفاوت آشکاری بین انگاره‎ها‌‎ی ذهنی خیرین دانش بنیان و مردم عادی است که می‌توان با کاربردی کردن این نتایج در جهت نهادینه کردن این انگاره‎ها‌‎، بین افراد جامعه گام برداشت.

کلیدواژه ها:

خیر، انگاره ها‌ی ذهنی، خیرین، مردم عادی