بررسی معیارهای اجتماعی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه کارآفرینی اجتماعی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو


مهرناز قربانی کلاهی؛ نسیم غنبر طهرانی؛ حامد داوری اردکانی

چکیده

امروزه حل یا کاهش مسائل اجتماعی و بهبود شرایط از دغدغه های مهم جوامع به شمار می آید که در این راستا اقدامات مختلفی صورت می پذیرد. با عنایت به اینکه هدف کارآفرینی اجتماعی حل یا کاهش مسائل اجتماعی با روش های کسب و کار به شکل نوآورانه می باشد، سرمایه گذاری در این حوزه می تواند به عنوان راهکاری مناسب در راستای بهبود شرایط اجتماعی قلمداد شود. با توجه به ماهیت متفاوت این نوع از کارآفرینی و ارزش آفرینی اجتماعی و مالی آن، سرمایه گذاران باید معیارهای اجتماعی در کنار معیارهای مال و سنتی که در کارآفرینی سنتی مطرح می باشد را مدنظر قرار دهند. به همین منظور هدف ما در این مطالعه معرفی معیارهای اجتماعی می باشد. به همین منظور با استفاده از روش تحلیل محتوا، 4 معیار ویژگی سرمایه گذاری پیشنهادی از نظر معیارهای اجتماعی، ویژگی سرمایه پذیر از نظر معیارهای اجتماعی، بازده ترکیبی مورد انتظار وریسک ترکیبی مورد انتظار پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

کارآفرینی اجتماعی، معیارهای اجتماعی، سرمایه گذاری