تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه - خیرخواهانه زنان

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد صالح طیب نیا؛ حوریه ربانی اصفهانی

چکیده

در ایران و جوامع اسلامی انجام کارهای خیر نه تنها در زمان فعلی بلکه در زمان های گذشته نیز زمینه ی مناسبی برای مشارکت زنان در اجتماع بوده و به آن اهتمام ویژه شده است. زنان متمول جامعة عصر صفوی نقش مهمی در سوق دادن امالک و دارایی های خود به سوی فعالیت های خیریه شهری از طریق اوقاف به عهده داشتند. توجه این زنان به امور خیریه و آبادانی اکثراً برای ساختن ابنیه عمومی و عام المنفعه و برخی در جهت تداوم آموزش و فرهنگ و کمک به تقویت علم و دانش بوده است . به طوری که تعداد بسیاری از نهاد های آموزشی عصر صفوی به همت زنان مرفه این عصر دایر شده بود. (زرین بافت شهر، 1384 :93) در عصر حاضر تشویق زنان و فراهم آوردن امکان حضور آنان در سازمان های غیر دولتی آنان را به نیرویی سازنده تبدیل کرده و مشارکت اجتماعی آنان در جهت توسعه را بهبود می بخشد . با توجه به این که فعالیت در چنین سازمان هایی ، داوطلبانه و غالبا بدون نفع اقتصادی می باشد بررسی و تبیین عواملی که سبب مشارکت زنان به عنوان قشر عظیمی از جامعه، در این نهادها و امور خیر می گردد ضروری به نظر می رسد . این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به بررسی و تبیین این عوامل متناسب با پتانسیل های زنان در پنج حوزه فردی ، خانوادگی ، اقتصادی ، اجتماعی و مذهبی پرداخته است .

کلیدواژه ها: مشارکت ، زنان ، فعالیت داوطلبانه ، خیرخواهانه، خیریه ، سازمان غیر دولتی