شناسایی و اندازه گیری عوامل موثر بر ترجمه دانش در سازمان های مردم نهاد مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو


محمد اسماعیلی

چکیده

مدیریت دانش یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین رویکردهای موجود در رشد و توسعه سازمان‌ها در محیط پیچیده امروزی به شمار می‌رود که مورد استقبال بسیاری از مدیران نیز قرار گرفته است. این رویکرد در سمن‌ها که دانش و حضور موقتی افراد نخبه و صاحب دانش نو شدت زیادتری نسبت به سایر سازمان‌ها دارد، بسیار کاربردی است. ازطرفی، مطالعات موثری در زمینه عوامل موثر بر ترجمه دانش در سازمان‌ها انجام نگرفته است. برمبنای شکاف شناسایی‌شده، محقق با بکارگیری پنل خبرگان شامل سمن‌ها و خبرگان علوم رفتاری، به طراحی ابزار ارزیابی از جنس پرسشنامه جهت شناسایی عوامل موثر بر ترجمه دانش در این گونه سازمان‌ها پرداخته‌است. مطالعه موردی، بنیاد خیریه راهبری آلاء یکی از بزرگ‌ترین و به‌روزترین سمن‌های کشور انتخاب شده‌است. به همین منظور، با مرور ادبیات علمی، سازه‌های اصلی عوامل موثر شناسایی گردید. براساس پیشینه تحقیق و نظرات خبرگان، سوالات مناسب طراحی شد. سپس، روایی سوالات بررسی و تأیید گردید. همچنین، پرسشنامه در اختیار افراد بنیاد آلاء قرارگرفت تا روایی محتوایی بررسی و تأیید گردد. در مرحله بعد، پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ بررسی و با حذف سوالات نامناسب، مقدار آماره به بیشتر از 0.7 ارتقاء یافت. 46 پرسشنامه از 50 پرسشنامه ارسالی طبق جدول مورگان، تکمیل و در اختیار محقق قرار گرفت. پس از بررسی صحت پرسشنامه‌ها، با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها پرداخته‌شد. در ابن پرسشنامه 6 سازه و 70 سوال طراحی شده است. براساس نتایج، نظام ترجمه دانش در بنیاد آلاء در سطح متوسط رو به بالا ارزیابی گردید.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش، ترجمه دانش، ارزیابی سازمانی، سازمان مردم نهاد