مشارکت دانشجویان در امور خیریه: واکاوی ویژگی ها و نوآوری های ترغیب کننده

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

مهسا لاریجانی

چکیده

فضای آموزشی اکادمیک بستر آموزشی مناسبی جهت ترغیب و مشارکت دانشجویان و نهادینه سازی انجام امور خیریه می باشد ؛ هر چند که نیازمند الگوها و مدلهای متفاوتی است که مناسب نسل جوان دانشجو باشد. هدف از این پژوهش مشارکت داوطلبانه دانشجویان در امور خیریه با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد است. هدف از این تحقیق تبیین مدلی از مشارکت دانشجویان و واکاوی ویژگی ها و نوآوری های ترغیب کننده می باشد. داده های این پژوهش کیفی از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 11 دانشجوی دختر یکی از دانشگاههای دولتی تهران که تجربه مشارکت در امور خیریه و داوطلبانه داشته اند، جمع آوری شده و سپس با استفاده از رویه نظریه داده بنیاد، کدگذاری و تحلیل داده ها صورت پذیرفته است. هسته مرکزی استخراج شده از این پژوهش بازمعنایی امور خیریه دانشگاهی است که ارتباط معناداری با مقولات استخراج شده از یافته های کیفی دارند. یافته های اکتشافی پژوهش نشان می‌دهد که عوامل متعددی مشارکت دانشجویان در امور خیریه اثر گذار است در این خصوص ، عوامل علی همچون ادغام امور خیریه در آموزش آکادمیک، حضور پشتوانه ها و اساتید ؛ ذائقه شناسی دانشجویان و عوامل زمینه ای همچون نهادینه سازی امور خیریه در خانواده، عدم قطبی گرایی افکار، عملکرد مثبت ساختار دانشگاه و تاسیس نهاد امور خیریه در مشارکت دانشجویان در امور خیر اثر گذار است. از سوی دیگر عوامل مداخله گرانه ای تسهیل امور خیریه و دولتی یا خصوصی بودن موسسه خیریه میتواند بر این فرایند اثر کاهنده با افزاینده داشته باشد. یافته های تحلیلی حاکی از آن است که استراتژی ها و راهبردهای که در نهایت مجموع این عوامل و میسر می سازد، شامل استفاده از ابزارها و تکنولوژی های فناورانه، اگاهی فرایندی و مدیریت فرایندی است.

کلیدواژه ها: مشارکت دانشجویان، نظریه داده بنیاد، بازمعنایی امور خیریه، استراتژی ها و راهبردها