نهاد‌های خیریه در ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

ولی محمد احمدوند؛ رضا خراسانی

چکیده

مقالة حاضر با این فرض که بین گفتمان های سیاسی مختلف و کنش های خیرخواهانه نحوی رابطه دوسویه وجود دارد این پرسش را مطرح می کند که نهادهای خیریه در ایران با چه آسیب‌هایی روبه‌رو هستند و چگونه می‌توان شاهد ارتقای کمی و کیفی آنها بود؟ نظر به جداول و شاخص‌های جهانی، ایران با توجه به گذشتة باشکوه خود از جایگاه مناسبی در عرصة کنش‌های خیرخواهانه در اشکال و اقسام متفاوت آن برخوردار نیست. از این جهت در مقالة حاضر کوشیده می‌شود ضعف‌ها و آسیب‌ها برجسته شوند. اقتضای بحث این است که اولاً مفاهیم همسو و مشترک در ادبیات بومی و جهانی ناظر بر نهادهای خیریه و همچنین تاریخچه‌ای از کنش‌های خیرخواهانه در تاریخ ایران توضیح داده شود و دوم به آسیب‌شناسی و ارائة پیشنهاد پرداخته شود. به زعم مقالة حاضر نهادهای خیریه در طول تاریخ ایران به حسب گفتمان های سیاسی مختلف در سه شکل متفاوت موقوفات، انجمن‌های خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد وجود داشته‌اند که البته رابطة این سه، عموم و خصوص مطلق می‌باشد.

کلیدواژه ها:

سازمان های خیریه. سازمان مردم نهاد. قدرت سیاسی. وقف. آسیب شناسی