پیوند شادی و نیکی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

محمدعلی دادخواه.

چکیده

بر اساس آنچه مردم‌شناسان گزارش کرده‌اند انسان از آغاز زندگی شادی‌خواه و نشاط‌جوست. فارغ از این نگرش، علوم اجتماعی و عرفانی هم بر این پویه پای فشرده‌اند که گوهر هستی‌بخش از غم و افسردگی به دور است و در ویژگی‌های یزدان یکتا رنج و غم جایی ندارد؛ سامانه هستی نیز بر آهنگ هماهنگ شور و شادی پی‌‌ریزی شده است. از دیگرسو پیوند پیکره آدمی بر مهر و خیر نهاده شده است و انسان مهرمند پای در این رکاب می‌گذارد که از اندوه دیگران بکاهد و بر شادی آنان بیفزاید. اگر زندگی بسان سیبی رسیده باشد خیر و شادی دو بخش این سیب به دور از آسیب است. بر اساس آنچه مردم‌شناسان گزارش کرده‌اند انسان از آغاز زندگی شادی‌خواه و نشاط‌جوست. فارغ از این نگرش، علوم اجتماعی و عرفانی هم بر این پویه پای فشرده‌اند که گوهر هستی‌بخش از غم و افسردگی به دور است و در ویژگی‌های یزدان یکتا رنج و غم جایی ندارد؛ سامانه هستی نیز بر آهنگ هماهنگ شور و شادی پی‌‌ریزی شده است. از دیگرسو پیوند پیکره آدمی بر مهر و خیر نهاده شده است و انسان مهرمند پای در این رکاب می‌گذارد که از اندوه دیگران بکاهد و بر شادی آنان بیفزاید. اگر زندگی بسان سیبی رسیده باشد خیر و شادی دو بخش این سیب به دور از آسیب است.

کلیدواژه ها:شادی، نیکی