بازتاب عمل خیر و نیکوکاری در داستان های کهن فارسی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

عبدالحسین موّحد

چکیده

برخی واژه ها در هر زبانی، کاربردی ویژه دارند. واژه «خیر و نیکوکاری» در زبان فارسی و فرهنگ عمومی ما نیز از دیرباز، کاربردی پر معنی، مردم شناختی و آموزشی داشته است. از این رو، ساختار نوشتاری و داستانی ادب فارسی ما از نظر ادبی و جامعه شناختی، بسیار قابل توجه است. درونمایه و مضمون داستان ها و حکایت های فارسی ما، همواره در تفهیم و تصحیح شیوه زندگانی و اخلاق اجتماعی ما ایرانیان، موثر بوده و خیال، اندیشه و آگاهی ما را در هر دوره تاریخی، نیرومند و پایدار نگاه داشته و ما را برای انجام کار خیر و نیکوکاری، برانگیخته است. کلید واژه: خیر، نیکوکاری، داستان، مضمون، اخلاق و اجتماع، اجر الهی کار خیر و صدقه برخی واژه ها در هر زبانی، کاربردی ویژه دارند. واژه «خیر و نیکوکاری» در زبان فارسی و فرهنگ عمومی ما نیز از دیرباز، کاربردی پر معنی، مردم شناختی و آموزشی داشته است. از این رو، ساختار نوشتاری و داستانی ادب فارسی ما از نظر ادبی و جامعه شناختی، بسیار قابل توجه است. درونمایه و مضمون داستان ها و حکایت های فارسی ما، همواره در تفهیم و تصحیح شیوه زندگانی و اخلاق اجتماعی ما ایرانیان، موثر بوده و خیال، اندیشه و آگاهی ما را در هر دوره تاریخی، نیرومند و پایدار نگاه داشته و ما را برای انجام کار خیر و نیکوکاری، برانگیخته است. کلید واژه: خیر، نیکوکاری، داستان، مضمون، اخلاق و اجتماع، اجر الهی کار خیر و صدقه

کلیدواژه ها: خیر، نیکوکاری، داستان، مضمون، اخلاق و اجتماع، اجر الهی کار خیر و صدقه