مؤسسه خیریه نیکوکاران حامی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

درباره ی موسسه خیریه نیکوکاران حامی

هسته مرکزی موسسه خیریه نیکوکاران حامی، پشتیبان و حامی دانشجویان ودانش آموزان با استعداد اما به لحاظ اقتصادی فقیر و کم درآمد، در سال ۱۳۸۶ ، با نیت خیر و انسان دوستانه شکل گرفت و سپس در سال ۱۳۸۹ به عنوان نهادی رسمی و قانونی زیر نظر سازمان بهزیستی استان تهران با شماره ۲۵۹۹۰به ثبت رسید و فعالیت های خودرا به صورت جدی تر دنبال نمود. موسسه حامی با تکیه ویژه بر ایجاد امکانات مناسب و مکفی جهت ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان مستعد و بی بضاعت می کوشد تا با ایجاد ساز و کارهائی برای شناسایی دانش آموزان با استعداد مقاطع مختلف تحصیلی و دانشجویان دانشگاه ها ، از طریق تأمین هزینه های تحصیلی ، برگزاری کلاسهای آموزشی توسط نیروهای انسانی زبده و تهیه وسایل آموزشی و کمک آموزشی به هدف اصلی خود که پرورش و شکوفائی علمی فرزندان ایران است دست یابد .در حال حاضر تعدادی دانش آموز و دانشجوی با استعداد به طور مستقیم و غیـر مستقیم تحـت پوشـش حمایت های آموزشی موسسه حامی قرار دارند و شاخص های مرتبط با سطح رشد تحصیلی آنان تحت نظارت مددکاران و کارشناسان حامی به طور مرتب و متناوب مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد .

پیشینة « مؤسسه خیریه حامی » از سال های گذشته تأثیر فقر اقتصادی در ممانعت از شکوفائی استعداد های درخشان بین اشخاصی که به لحاظ روابط شغلی با یکدیگر پیوند داشتند ، به عنوان یک نابسامانی اجتماعی مطرح شد . این اشخاص که در ارائه این بحث در جایگاه هیأت امناء و سایر ارکان مؤسسه خیریة حامی قرار گرفتند و در حال حاضر نیز این موسسه را مدیریت می کنند، از همان ابتداء و آغاز راه تصمیم گرفتند که بخشی از وقت و سرمایة خود را به مقابله با این نارسائی اجتماعی تخصیص دهند و در محدودة توانایی های خود سهمی در رفع این نابسامانی داشته باشند . ا ز سال 1386 این اشخاص با تشکیل جلسات مرتب که به اقتضاء زمان و به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی ممکن بود فواصل بین این جلسات دو هفته تا یک ماه می باشد و با افتتاح یک حساب بانکی فعالیت های اجرائی خود را آغاز نمودند . این دوره را می توان آغاز شکل گیری مؤسسة خیریة نیکوکاران حامی برشمرد . در این دوره این فعالیتها صورت گرفت : تهیة فهرستی از خانواده هایی که از تأمین اقلام اساسی و حداقل معیشت عاجز بودند و تهیه و تحویل این اقلام به آنان به مناسبتهای مختلف این فعالیت کماکان توسط مؤسسة خیریة نیکوکاران حامی پیگیری می شود . کمک های مالی مستمر ماهیانه به زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست فعالیت اصلی مؤسسه در تلاش جهت یافتن دانش آموزان یا دانشجویان مستعد که فقر مالی ادامه تحصیل و شکوفائی استعداد آنها را با مشکل مواجه ساخته متمرکز شده است ،به شیوه های مختلف تحت پوشش قرار داده است :

+ پرداخت مستمری ماهانه

+ تأمین لوازم التحریر ، کتب آموزشی و کمک آموزشی و مانند آنها

+ تعهـد پرداخت هزینه مالی تحصیل آنها از قبیل هزینه تحصـیل در دانشگاه هـا و یا مـدارس غیر انتفاعی یا آموزشگاه های خصوصی و ...

در این راستا با هدف یافتن این گروه از مخاطبین از خدمات مشاورین مختلف استفاده یا از طریق مراجعه به مدارس واقع در مناطق محروم و مشاوره با مدیران مدارس مختلف اعم از ابتدایی ، راهنمائی یا دبیرستان اقدام شده است . این گونه بود که در خلال این سالها هستة اولیه مؤسسه خیریه نیکوکاران حامی شکل گرفت و در ادامة کار توسعه فعالیتها از طریق کمک گرفتن از وقت و سرمایه سایر اشخاص که جهت نقش داشتن در فعالیتهای مزبور اشتیاق داشتند ، در دستور کار قرار گرفت و به این لحاظ تمرکز فعالیتهای سابق در یک مؤسسه خیریه که از طریق ثبت در مراجع قانونی از شخصیت حقوقی نیز برخوردار شده و بتواند با جذب کمک های اشخاص مشتاق ، دانش آموزان و دانشجویان بیشتری را تحت پوشش قرار دهد ، مورد بحث بود و در مورد آن توافق اولیه شکل گرفت .

به این ترتیب از اواخر سال 1386 تلاش برای ثبت موسسه آغاز شد . تلاش جهت ثبت موسسه نهایتاً در مرداد ماه 1389 به ثمر رسید وموسسه به عنوان نهاد تحت پوشش بهزیستی استان تهران تحت شماره 25990در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران با نام «مؤسسه خیریه نیکوکاران حامی» به ثبت رسید و فعالیتهای سابق در یک نهاد رسمی و دارای شخصیت حقوقی با ترکیب هیأت امنـاء ، هیأت مـدیره ، مدیر عامل و با داشتن مجامع عمومی و بازرس متمرکز شد . اساسنامه موسسه که جایگاه و وظایف و صلاحیت هـای هر رکن را مشخص می نمود ، به ثبت رسید و اقامتگاه موسسه معین و معرفی شد .

با خاتمه تشریفات قانونی جهت ثبت موسسه ، فعالیتها با گستردگی و گوناگونی ادامـه یافت و منجملـه تشکیل نمایشـگاه های مختلف به منظور تقویت توان مالی موسسه به فعالیتهای پیشین اضافه شد . موسسه در حال حاضر با پشتگرمی سایر اشخاص نیکوکار جهت گسترش فعالیتهای خود و تحت پوشش قـراردادن دانش آموزان و دانشجویان مستعد ، کوشش می کند و در این مسیر دستان گرم تمام انسانهای نیکوکار را با صمیمیت می فشارد .

ب- هم اکنون : موسسه حامی با تکیه ویژه بر ایجاد امکانات مناسب و مکفی جهت ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان مستعد و بی بضاعت می کوشد تا با ایجاد ساز و کارهائی برای شناسایی دانش آموزان با استعداد مقاطع مختلف تحصیلی و دانشجویان دانشگاه ها ، از طریق تأمین هزینه های تحصیلی ، برگزاری کلاسهای آموزشی توسط نیروهای انسانی زبده و تهیه وسایل آموزشی و کمک آموزشی به هدف اصلی خود که پرورش و شکوفائی علمی فرزندان ایران است دست یابد . در حال حاضر تعدادی دانش آموز و دانشجوی با استعداد به طور مستقیم و غیـر مستقیم تحـت پوشـش حمایت های آموزشی موسسه حامی قرار دارند و شاخص های مرتبط با سطح رشد تحصیلی آنان تحت نظارت مددکاران و کارشناسان حامی به طور مرتب و متناوب مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد

شماره حساب :

31008537/40 

بانک ملت - شعبه داوودیه کد ۶۵۰۴۵

شماره مجازی کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۵۱۵۱۲

آدرس

تهران - خيابان شريعتی - بالاتراز تقاطع ميرداماد - خيابان زيبا - پلاك ۵۴ - واحد ۴

تلفن تماس

021-۲۶۷۰۰۲۱۱-3

درگاه اینترنتی

http://nik-haami.ir

منبع

راه ماندگاری-موسسه خیریه نیکوکاری حامی